Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финанси и финансова система


ФИНАНСИ И ФИНАНСОВА СИСТЕМАВ паричните икономики действат 2 сектора - реалния - производство, разпределение, размяна и потребление на материални блага и финансовия сектор, който по принцип е един вторичен сектор, огледален на реалния сектор и отразява всеки реален икономически процес под формата на парична транзакция. Финансовия сектор непрекъснато разширява своето действие и значимост. Икономиката се свързва вече с финансовия сектор.

Финанси - парични отношения, както по своята форма или външен белег, така и по своето съдържание. (finare, finis) - край, завършек на нещо, свързано с парични плащания. (financia) - парично плащане на определена дата, падеж. (finans) - френски термин изразяващ приходи на държавния бюджет. Сделки, операции, плащания.

13 - 15в. за първи път се среща понятието финанси. В средните векове под финанси се разбирало нещо нечестно. Днес под “финанси” в съвременната финансова теория се разбират парични отношения, свързани с формирането и използуването на доходите на държавата, фирмите и домакинствата. Това са специфични парични отношения. Специфични черти на финансовите отношения, които ги отделят от останалите отношения :

  1. финансовите отношения са такива парични отношения, които служат като инструмент за разпределение и преразпределение на националния продукт и националния доход в парична форма;

  2. финансите са свързани с набирането и разходването на целеви фондове, наречени бюджети;

  3. финансовите отношения имат условно безвъзмезден характер.


Тези особености на финансите ги разкриват в тесния смисъл на понятието финанси. Наред с това разбиране има и едно по - широко тълкуване на финансите. В широкия смисъл на думата към финансите се включват и елементи, свързани с кредита, застрахованието, социалното осигуряване, международните финансово-валутни разчети. Финансовите отношения възникват от дълбока древност - предпоставки са парите и държавата. Парите са предпоставка за възникване на финансите дотолкова, доколкото предполагат, определят формата на тяхното съществуване. Но парите не са задължително условие за съществуване на финансите. Съществуват и финансови отношения в натурална форма (трудови повинности, натурални сборове, издръжка на войни, армии). Втората предпоставка - държавата стои в основата на възникването на финансите. Държавата слага началото на цивилизованото човешко общество. Тя представлява своеобразен колективен договор между нея и гражданите,които живеят на територията и. Първичните функции на държавата са вътрешна и външна. Държавата е призвана да изпълнява тези функции. Вътрешна - да осигури законност, ред, сигурност, спокойствие, опазване на имуществото на гражданите. Външна - опазване на населението от външни нападения. За тези две първични функции са нужни средства, армия и прочие. Така възникват финансовите отношения, плащания. Държавата набира средства, за да осигури всичко. Именно изземването на част от средствата на стопанските субекти и предоставянето им на държавата с оглед формиране на централизирани и децентрализирани парични фондове, необходими за изпълнение на нейните функции стои в основата на финансовите отношения. Затова генезисът на финансите е в участието на държавата при разпределението и преразпределението на доходите на различните стопански субекти и формирането в резултат на това на парични фондове. Финансовите отношения, които възникват между държавата и стопанските субекти са по повод задоволяването на т.нар. колективни потребности. Те именно, желанието за тяхното задоволяване, пораждат, развиват финансовите отношения.


Материала е изпратен от: Николай Белчев
Изтегли материала