Вторник, 27- ми Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финанси и финансова система


осигуряване на правова база и обществена атмосфера, способстваща за ефективното функциониране на пазарната система. Държавата в лицето на правителството създава законовата база, на която се подчиняват отношенията в обществото. Това става чрез парламента. Държавата трябва да поддържа полиция, която да поддържа обществения ред и спазването на законите.

Защита на конкуренцията. Отново държавата гарантира строгото антомонополно законодателство.

Втората група - засилване и модифициране формирането на пазарната система:

  • преразпределение на дохода и богатството. Пазарната система води до диференциране на доходите.

  • преразпределение на ресурсите в обществото(труд, капитал, земя).

  • действия на държавата с цел стабилизиране на икономиката.

От казаното до тук следва, че публичните финанси са част от финансовата наука, която изучава държавната дейност и свързаните с това процеси по набиране и разходване на средствата от държавния бюджет. Дотолкова, доколкото икономичческата основа на държавната активност са инвестиционните потоци или разходи, то публичните финанси могат да се определят и като форма на движение на парични потоци - приходи и разходи.

Функции на финансите:

  • разпределителна - някои считат, че тази функция изчерпва смисъла на финансите. Рикардо - “финансите са цар на разпределението”.

  • управленско-регулативна - набраните средства от държавата дават възможност за активна намеса.

  • контролна.

  1. Частни и обществени (публични блага) и теорията за колективния (обществения) избор

В съвременните общества публичните финанси се свързват с осигуряването и разпределението на т.нар. обществени (публични) блага. Тези блага се създават във финансовото стопанство, което е противоположност на частното стопанство. Под финансово стопанство се разбира публичноправна организирана дейност за управление, създаване и потребление на стопански блага, предназначени за посрещане на колективни потребности.

Публични блага - що е то? (съпоставка с частните стоки и услуги)

При частните стоки и услуги съществува качествена делимост - т.е. те могат да бъдат закупени и потребявани от отделните потребители на части, на порции, съобразно техните потребности.

При публичните блага липсва такава делимост. Те са крупни единици, или съвкупности, които не могат да се ползват на части (националната сигурност, инфраструктурата).

Достъп до частните стоки имат само тези, които заплатят тяхната цена. Тези, които не искат или не могат да заплатят са изключени от потребление. При публичните блага не действа принципа на изключването. Няма икономически средства и механизми, чрез които да се ограничи консумирането на тези блага за част от потребителите. Потребителите на публичните блага не се намират в конкурентни отношения помежду си в процеса на потреблението. От тези особености произтича обстоятелството, че икономическата дейност, която ги осигурява не може да бъде ефективна за частния бизнес. Липсва икономическа мотивация за производството им и поради тази причина пазарната система не е в състояние да осигури тяхното създаване. Ето защо тук трябва да се намеси държавата. Цената на публичните блага са данъците.


Материала е изпратен от: Николай Белчев
Изтегли материала