Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финанси и финансови измерения на ЕС


Финанси и финансови измерения на ЕС.

20.1.Бюджет на ЕС.

Редът за формиране на Общия европейски бюджет е рагламентирац в Договора за Европейския съюз и Правилника за бюджета. В тези документи се отразяват усилията на обединените държави да уеднаквят бюджетните инструменти, постигане на финансова автономия на отделните участници в общността, гарантиране финансирането на нови политики и създаване на равновесие между институциите при упражняване на бюджетните пълномощия.

Бюджетът на ЕС се изгражда въз основа на принципа за финансова солидарност без да се отнемат възможностите на националните бюджети за регулиране на макроикономическите процеси в отделните страни. За целта в бюджета на ЕС се акумолират около 1,27 % от БВП на страните-членки, а техните правителства изразходват около 50 % от националния БВП за провеждане на вътрешната политика.

Важен момент при формирането на Общия европейски бюджет е определяне на неговите приходи. С чл.201 на Договора за Европейския съюз са определени следните собствени приходи:

  1. Мита, събирани от внос в ЕС, съобразно общата митническа тарифа;

  2. ДДС – около 1 % от събирания в страните-членки данък;

  3. Такси в/у вноса на селскостопански продукти – при изпълнение на общата селскостопанска политика;

  4. Вноски от националния БВП в определен дял, който се фиксира ежегодно и зависи от величината на разходите по Общия европейски бюджет;

  5. Други приходи.

Обемът на разходите на европейския бюджет зависи от величината на приходите, тъй като той задължително е балансиран. Разходите по европейския бюджет са групирани по видове политики и имат следните приоритети:

1. Селско стопанство и риболов. Тези средства се разпределят ч/з Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство.

2. Структурни операции. Тук се включват средствата по фондовете: Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд и Фонда за сближаване;

3. Вътрешни политики. Този раздел включва разходите в областта на индустрията, енергетиката, транспорта, изследванията и технологиите;

4. Външни политики. Тук се включват разходите за развитие и се покриват от Европейския фонд за развитие;

5. Текущи разходи. Обхващат разходите за резерви, издръжка на администрацията и др.

Разходите по общия европейски бюджет се подразделят на задължителни и незадължителни. Към задължителните се отнасят – средствата за провеждане на селскостопанската политика, заемат около 50 % от целия бюджет. Тези разходи се определят от Съвета на Европейския съюз, а незадължителните разходи, включващи всички останали разходи, се определят от Европейския парламент.

При съставянето на Европейския бюджет се съблюдават следните принципи:

  • Единство. Изисква всички приходи и разходи да бъдат записани заедно в един и същи документ.

  • Годишен бюджетен период. Определя бюджетния период на общия европейски бюджет една година, съвпадащ с календарната година.

  • Балансираност. Изисква утвърждаването на общия европейски бюджет с равенство на приходите и разходите.

  • Детайлизация на разходите. Изисква всяко разходно перо да отговаря на определени приоритетни цели на ЕС и да е в съответствие с волята на бюджетните власти.


Материала е изпратен от: Мария Иванова
Изтегли материала