Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финансиране и капиталова структура на фирмата


Финансиране и капиталова структура на фирмата


 1. Същност на финансирането. Видове финансиране.

Финансирането е дейности свързани с набавянето на парични средства, необходими за придобиването на активите, а който фирмата произвежда и продава своите продукти и/или услуги. Финансирането намира място в актива на фирмения капитал.

 • Собствен капитал – отразява задълженията на фирмата към нейните собственици. За изплащане на дивиденти, за ликвидационни квоти при фалит и ликвидация. Състои се от:

  • Основен капитал

  • Резерви – премии от емисии на акции

  • Печалба – вписва се в пасива и е източник за финансиране на инвестициите на фирмата. Тя бива от текуща година, не разпределена от минали години.


 • Привлечен капитал – отразява задълженията на фирмата към кредитори

  • Дългосрочно привлечен – използва се за закупуване на ДА

  • Краткосрочно привлечения – за краткотрайни активи

Според златното балансово правило е нужно да има съответствие между срочността на пасивите и активите. Това гарантира стабилността на фирмата в краткосрочен и дългосрочен времеви план.

Привилегированите акции нося постоянен девидент, но не дават право на глас в общото събрание на акционерите, тяхната настояща стойност по същество е настояща стойност на перпеюитета и е равна на дивидента делено на нормата на доходност.

Финансиранията на привлеченият капитал са банкови заеми, лизинг, факторинг. При използването на привлечен капитал фирмата реализира данъчни изгоди от лихвите. Защото разходите за лихви се приспадат преди данъчното облагане. За разлика от това не носи данъчни изгоди, защото източника на дивидента е нетната печалба. Данъчната изгода от един разход при признаването му за целите на данъчно облагане е равна на размера на разхода умножена по ставката на данъка в/у печалбата. Според мястото където е формиран капиталът говорим за финансиране с външни и вътрешни източници.

 • Вътрешните са: печалбата, след като са изплатени дивиденти и амортизацията на ДА

 • Външни: те са на финансовите пазари, борси, банки . Осъществяват се чрез емитираме на ценни книжа и различни банкови заеми.

 1. Емисия на ценни книжа като метод на финансиране.

На лице са следните етапи при емисия на фондова борса.

Етап 1. Вземане на решение от общо събрание, поне 2/3 от гласовете

Етап 2. Сключване на договор с инвестиционен посредник.

Етап 3. Подготвяне на подаването на необходими документи в КФН (комисия за финансов надзор) за да се пристъпи към публично предлагане на борсата. Изискваните документи, за да може комисията да разреши публичното предлагане са: инвестиционен проспект, устав на дружеството, последен годишен финансов отчет.


Материала е изпратен от: Димитър Илиев
Изтегли материала