Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финансиране на социалното осигуряване


Финансиране на социалното осигуряване. Понятие за финансиране на социалното осигуряване. Изходни позиции за финансирането на социалното осигуряване. Принципи за финансиране на социалното осигуряване. Фактори за финансиране на социалното осигуряване


Понятие и фактори за

финансиране


Издръжката на нетрудоспособните членове на об­ществото в стана на пазарно стопанство се извършва от социалното осигуряване. Чрез гази своя дейност, то ще играе важна роля за възпроизводството на работната си­ла, отглеждането и възпитанието на децата, стимулиране на производството и раждаемостта, изграждане на со­циалната сигурност на 1 ражданите.

Променяте в общсствено-иолитичсския и икономичес­ки живот през последните години безспорно иде оставят трай­ни следи в историята на обществото. Те завладяха духа и съз­нанието на милиони хора, предизвикаха изключителен инте­рес и по своеобразен начин доказват готовността на цялата пата общественост за нови, качествени промени на живота.

Широкият отзвук и глобалният обхват на тези про­мени са общовалидни за всички обществени системи, в това число и за социално-осигурителната. Интензивно на­расна необходимостта от динамични промени в осигури-тедпата зашита ма трудещите се. които да отговоря! па поите изисквания па обществото.

Както винаги в подобни случаи, истинската- оценка принадлежи на времето. Тепърва ще вникнем в основните направления па развитие па осигурителната система, но това което можем да констатираме днес е. че еоциадио-осигуригедната система мудно и тромаво се нагажда към изискванията на новото време. Псе още не се проявява нужната инициативност, не се търсят възможности за ре­шаването па изключително важни проблеми, които неед­нократно са поставяни от нашата теория и пракшка.

Безспорно промяната в оешурителпата система не мо­же да се извърши безболезнено, без трудности. Анализите по­казват, че 1я е 01 такъв тип. че пряко зависи от качествените промени в други сфери, отрасли и системи на икономиката. Гова обаче не оправдава изчакването, еамоуспокоявапси) и нрпмпрявапею. конто значително обезсилват пкопомическо-ю и политическо въздействие на социалното оешуряваис.

Особено значение в случая ще имат въпросите, свьрзанп е финансирането на социалното осигуряване и осигурителния фонд. Решаването па ч ечи въпроси е нало­жително и затва е необходимо насочване на научно1)о дирене па пкоиомистпте-оешурптелп именно в тази област.


Понятие за финансиране на социалното осигуряване

При разглеждането па какъвто и да е въпрос е необходимо да бъде установена същността па явленията изобщо, да се застане на една изходна позиция, от която да бъдат разглеждани проблемите. В случая, при изучава­не на проблемите на финансирането на социалното осигу­ряване няма да направим изключение. Както при разглеж­дане на въпросите около същността на осигурителите отношения, така и при разглеждането па въпроса за същ­ността на финансирането няма единно мнение между специалистите. Отделните автори виждат финансирането на социалното осигуряване от различна гледна точка и го разбират различно. Мроф. Кацаров ппше - "Под финанси­ране па общественото оешуряване (ОО) тук ще разбираме набавянето па необходимите финансови средства, създава­не па трайна възможност за разплащане е оешлрешпе".'


Материала е изпратен от: Тодор Иванов
Изтегли материала