Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финансите на предприятието и тяхното информационно осигуряване


ФИНАНСИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И ТЯХНОТО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

1. Същност, цели и функции на финансите на предприятието

Най-важното в бизнеса са парите. Всяка фирма си прави сметка колко пари ще изразходи в стопанската дейност и колко пари ще получи. Образуването на паричните фндове и тяхното изразходване за осъществяване на определена дейност представлява същността на финансите на фирмата, а съвкупността от икономическите отношения, които възникват между фирмите, държавата и кредитните институции, образува финансовите отношения.

При започване бизнес са необходими пари, за да се извърши инвестиция (вложение). Чрез тях се създават активите на фирмата. Те съществуват главно под формата на дълготрайни активи (материални, нематериални и финансови) и краткотрайни активи (материални запаси, вземания, финнасови средства, разходи за бъдещи периоди). Всъщност се формира поток на изразходване на пари за активи дълготрайни и краткотрайни и закупуване на факторите на производството. В този общ паричен поток двете направления на разходите коренно се различават помежду си и по принцип е недопустимо средствата да се преливат от едното в другото направление. Ако това се допусне, фалитът на фирмата е сигурен.

Когато започне реализация на стоките и услугите, започва да се формира обратен паричен поток - с посока към фирмата.

Първият паричен поток се разглежда в два аспекта. Единият е свързан с разходи на инвестиции за изграждане на материално-техническата база на стопанската дейност, формират се дълготрайни активи, а другият - за плащане на изхабяването на дълготрайните материални и нематериални активи, за материално-енергетични ресурси и за работна сила. Вторият аспект на паричния поток е свързан с разходи, които образуват издръжката на производството. Паричният поток, който тече от потребителите на стоки и услуги към фирмата, образува приходите.

Най-много тревоги на всяка фирма създава съотношението между приходите от извършваната дейност и разходите за нея. Трудно се получава равновесие между тези два потока на пари - приходи и разходи. Това налага финансовият мениджър или управляващият директор да осъществяват перспективно функциите по управлението на финансите, тяхното планиране и контрол. Задачата на планирането на финансите е да се постигнат целите на фирмата (максимална печалба, развитие и разширяване на фирмата, намаляване на риска в бизнеса), а с контрола се поддържа оптимално функциониране на използваните ресурси. Финансите са силен лост за въздействие върху стопанските процеси, средство за съгласуване на икономическите интереси на фирмата с държавата и партньорите. Всяка фирма има собствена финансова динамика, която е обусловена от условията и от закономерностите на развитието и.


Материала е изпратен от: Кольо Любомиров
Изтегли материала