stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-18 10:16:36 [path_image] => /ufiles/2/147/153402/finansova-organizaciq-na-razlichnite-vidove-predpriqtiq-v-bylgariq-1.png [article_excerpt] => _Финансова организация на различните видове предприятия в България__1 [1]_ * _Юридически и данъчен статут2 [2]_ Предприятие по смисъла на ТЗ е съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Последното юристите тълкуват като наличие на клиентела. Лице, образуавло предприятие, чиято дейност ( [meta_keywords] => финансова,организация,различните,видове,предприятия,българия,ридически,данъчен,статут,предприятие [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153402 [title] => Финансова организация на различните видове предприятия в България [article_page] => 2 [article_html] =>

КД – определението е същото като за СД, но част от съдружниците са солидарно, неограничено и т.н. отговорни (командитисти), а другите отговарят до размера на уговорената вноска (комплементари). Представителен орган са само командитистите.


капиталови търговски дружества

ООД – образува се от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска. Капиталът на ООД не може да е < от 5000 лв. Дяловете не могат да са < от 10 лв. Сумата от дяловете трябва да е = на капитала и да е кратна на 100. Учредява се на учредтелно събрание, на което се сключва дружествен договор. Освен него за регистрацията е нужно да е назначен управител/и (те са представители на ООД; не е задължително да са съдружници), всеки съдружник да е изплатил поне 1/3 от дела си (но не < от 10 лв.) и да е внесен поне 70% от к-ла. Съдружниците трябва да полагат труд, свързан с дейността на ООД-то (за разлика от акционерите в АД-то). Данъчен статут – корпоративно подоходно облагане.

АД – дружество, чиито капитал е разделен на акции. Дружеството отговаря към кредиторите си с имуществото си. Може да се учреди от 1 или > ф.л или ю.л. Минимален капитал – 50000 лв.4 Учредява се на учредително събрание, където се избира устав, органи, р-р на к-ла. Представителните власт: едностепенна – съвет на директорите, двустепенна: управителен съвет + надзорен съвет. Общото събрание на акционерите ги контролира. Данъчен статут – корпоративно подоходно облагане.5


  1. Първоначална емисия на акции – техника на осъществяване и специфични ограничения.

Техника: Свиква се учредително събрание, което решава ...(вж. по-горния параграф). Между другото, ЕООД се учредява с учредителен акт. Та значи, УС / съвета на директорите открива набирателна сметка в банка. Непаричните вноски се оцяняват от 3, назначени от съда по регистрация съдебни експерта.(Важи за всички търговски дружества). Срещу вноските акционерите получават временна удостоверение. Ако на учредителното събрание не е записан капитала, се дозаписва с подписка. Ако до 3 месеца след откриването на набир. сметка не е учредено АД-то, акционерите могат да си изтеглят парите. АД се вписва в Търг. регистър при: приет устав, напълно записан к-л, внесен 25% от капитала, избрано представителство. Акцията дава право на глас в ОС, на дивидент/капиталова печалба и ликвидационен дял.

Специфични ограничения: 1)Емисионната стойност на акциите не може да е по-малка от номиналната. Разликата се отнася във фонд “Резервен”. 2) Акциите са неделими = ако 1 акция е собственост на > от 1 лице, те заедно си упражняват гласа в Общото Събрание. Акцията дава право на 1 глас в ОС 3) АД не може да издава акции с различен номинал. 4) Акциите се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции. Apropos, акциите са поименни/на приносител; налични/безналични; обикновени/привилегеровани. 5) Акциите на преносител не могат да му се предават преди да е изплатена номиналната или емисионната им стойност.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 3 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153402/finansova-organizaciq-na-razlichnite-vidove-predpriqtiq-v-bylgariq-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153402/finansova-organizaciq-na-razlichnite-vidove-predpriqtiq-v-bylgariq-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мария Иванова [user_id] => 1569 )