Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финансова стратегия и финансово планиране. Същност и етапи. Обхват на системата от финансови планове. Дългосрочно финансово планиране


Финансова стратегия и финансово планиране. Същност и етапи. Обхват на с-мата от финансови планове. Дългосрочно финансово планиране. Годишни финансови планове. Оперативно финансово планиране. Планирането е важен елемент на у-то. Дългосрочните цели се постигат ч/з прогнозиране, а краткосрочните с планиране. Има перспективно планиране, което има дългосрочен характер. Разликата не винаги е в срока, а в техническото осъществяване на планирането и прогнозирането. Планирането е свързано с баланси, а прогнозирането има друга технология. Фирменото планиране с фундамент на цялата планова с-ма. Ч/з финансово планиране ръководството на фирмата прави оценка на финансовите и инвестиционни решения за бъдещи периоди. Целта е да се организира и ограничи риска, да се предвидят „подводните камъни” и да се максимизира дохода. Финансовото планиране е процес, който дава възможност на фирмата да се справя с проблемите в бъдеще. Ако няма вярно определяне на финансовите потребности, фирмата може да се окаже без средства за посрещане на различни задължения (лихви, заеми, наеми и др.). В зависимост от характера на планирането то бива: *административно – с директивен характер - присъщо за централизираната ик-ка; *ик-ческо – характерно за пазарната ик-ка.// В зависимост от срока бива: дългосрочно (стратегическо), краткосрочно (тактическо) и оперативно.// При фирменото у-е дългосрочното планиране включва капиталовата структура, инвестициите и дивидентната политика. Това са най-едрите параметри, които определят капиталовата структура.// Краткосрочното финансово планиране се състои в определяне размера на инвестициите в текущи А-ви. Един примерен финансов план има сл. елементи: *план за производство и реализация на стоки и услуги – този план не може да е идеално точен; *предварителни прогнози и баланси; *предварителни капиталови разходи – използване на нетния оборотен капитал и каква част от него да е от дългосрочни източници; *финансови условия и приходи за привличане на нов капитал – емисия на ЦК; *ик-чески условия – лихвен %, инфлация, валутен курс.// Планирането не е самоцелен процес. С него се извършва бюджета на фирмата, затова финансовото планиране е вътрешна потребност, а не потребност „спусната от горе”.// Методите за финансово планиране са: 1) Метод „% от продажбите” – опростен подход за прогнозиране на финансови потребности. Показателите на приходите, разходите и на баланса се определят според предвижданото увеличаване на продажбите за плановия период. 2) Метод на паричния бюджет.// Предимства: предвиждат се колебанията за сезон и критичните моменти; определя се кога и колко средства са необходими за лихви, доставки; предвижда се необходимостта от външно финансиране по обем и срок; предвижват се краткосрочно инвестиции.// Този метод позволява за цяла година да се предвиди потребността от финансови р-си и не само потребността, за да може екипа на финансовия мениджър да си върши по-добре работата. С това планиране се осигурява непрекъснатост на производствения процес. 3) Метод на коригирания нетен приход – използва се плановата с-ма за приходите и разходите. Проектния процес се коригира с предстоящите разходи, за да се получи окончателния размер на нетния приход. Финансовите планове могат да бъдат коригирани в процеса на изпълнението, което е неизбежно в процеса на конкретното планиране.// Използването на тези методи дава възможност на фирмата никога да не остане без пари.// Роля на финансовото планиране – изисква прилагане механизмите за бюджетното попълнение. Бюджетирането не е счетоводен, а у-нски процес. То изисква ясно отделяне на целите, непрекъснатото им преследване и осигуряване на необходимите финансови р-си на изпълнението на фирмените проекти.

Материала е изпратен от: Дончо Филчев
Изтегли материала