Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финансови резултати от дейността на фирмата. Печалба. Показатели за оценка на финансовото състояние на търговското дружество


Финансови резултати от дейността на фирмата. Печалба. Показатели за оценка на финансовото състояние на търговското дружество.

Печалбата е положителният финансов резултат от функционирането на търговското дружество за определен период от време. Оперативна печалба /печалба от дейността/ е положителната разлика между приходите от дейността и разходите по дейността. Положителният финансов резултат преди данъчното облагане с данък върху печалбата наричаме “счетоводна печалба”. Положителният финансов резултат след данъчното облагане с данък върху печалбата наричаме “балансова печалба”.

Оценката на финансовото състояние на търговското дружество се прави както за целите на финансовия мениджмънт, така и от гледна точка на външни лица - инвеститори, кредитори, доставчици. В зависимост от целта на анализа и достъпа до счетоводни данни, се изчисляват показатели на база на различна по степен на детайлизираност информация. Използват се показатели /коефициенти/ за оценка на финансовото състояние, които позволяват да се направи сравнение с други търговски дружества за същия период или със същото дружество за предходни периоди. Така се постига сравнителна оценка на финансовото състояние на анализираното дружество. Определя се дали неговото финансово състояние е по- добро или по- лошо в сравнение с други дружества; със средното за отрасъла; със средното за страната. Оценява се дали финансовото състояние се подобрява или се влошава, като се съпоставят показателите за няколко последователни периода.

Показателите са в пет групи и позволяват да се направи оценка на пет различни аспекта на финансовото състояние:

- рентабилност;

- обръщаемост на активите /ефективност/;

- финансов риск;

- ликвидност;

- показатели за пазарно представяне /пазарни коефициенти/.

Показатели за рентабилност

Показателите за рентабилност се изчисляват на база на печалбата. В зависимост от целите на анализа може да се работи с всеки един от показателите за печалба: печалба от дейността; печалба преди лихви и данъци; печалба преди данъци; нетна печалба.

Показател за рентабилност на продажбите=

Печалба : Нетни приходи от продажби

Най- често се работи с " печалба от дейността" или с "печалба преди лихви и данъци" Този показател дава информация за печалбата, която се съдържа в един лев приход от продажби. Оценката на дружеството трябва да се направи, като се направи сравнение с други търговски дружества със същите мащаби на дейността в същия отрасъл.

Икономическа рентабилност / рентабилност на активите/=

Печалба : Средна стойност на активите

Най- често се работи с " печалба от дейността" или с "печалба преди лихви и данъци". Средната стойност на активите се изчислява като средна хронологична величина. За опростяване може да се приложи и метода на изчисляване на средна аритметична, като се вземат стойностите по баланса в началото и в края на периода.

Показателят дава информация за възвръщаемостта на капитала, вложен в активи, независимо от начина на финансиране.

Финансова рентабилност / рентабилност на собствения капитал/=

Печалба : Средна стойност на собствения капитал

Най - често се работи с показателя "нетна печалба". Средната стойност на собствения капитал се изчислява по балансите както при предходния показател.


Материала е изпратен от: Митко Димов
Изтегли материала