Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финансови резултати от дейността на фирмата. Печалба. Показатели за оценка на финансовото състояние на търговското дружество


- към момента на оценяване - като съотношения между бързоликвидни активи и текущите пасиви;

- в динамика - като взаимна връзка между сроковете на превръщане на бързоликвидните активи в парични средства и сроковете на плащане на задълженията.

Показател за текуща ликвидност =

Краткотрайни активи : (Краткосрочни заеми + Краткосрочни задължения)

Показателят за текуща ликвидност показва до каква степен се покриват краткосрочните / до една година/ задължения с материалните запаси, вземанията, краткосрочните инвестиции и паричните средства.Ликвидността се влияе от разнообразни фактори:

- отрасъла /дейността/

- големината на предприятието;

- състоянието на икономиката като цяло.

Затова най- правилно е да се направи сравнителна оценка:

- да се сравни със средната стойност на показателя за съответната група търговски дружества /малки, средни или големи/ за същия отрасъл и за същия период;

- да се сравни със стойностите на показателя за същото дружество за няколко последователни периода.

Минималната граница за показателя е 1, защото, ако показателят е по- малък от единица, това показва, че нетния оборотен капитал на предприятието е отрицателен.

Показател за бърза ликвидност =

(Краткотрайни активи - Материални запаси) : (Краткосрочни заеми + Краткосрочни задължения)

При този показател от краткотрайните активи се изваждат материалните запаси, защото те, по правило/ са най- ниско ликвидната им част.

Показател за незабавна ликвидност =(Краткотрайни активи - Материални запаси - Вземания ) : (Краткосрочни заеми + Краткосрочни задължения)

При този показател се изчислява съотношението между краткосрочните инвестиции и паричните средства, от една страна, и краткосрочните задължения, от друга страна.

Показател за абсолютна ликвидност =

Парични средства : (Краткосрочни заеми + Краткосрочни задължения)

Показателите за ликвидност се основават на тясната връзка и зависимост между краткотрайните активи и текущите пасиви. Те, обаче, не са достатъчни за разкриването на възможностите на предприятието да извършва нормално и без забавяне своите плащания. Необходимо е да се извърши анализ на обръщаемостта на оборотния капитал и факторите, които я определят.

Показатели за пазарно представяне /само за публичните акционерни дружества/

Показателите за пазарно представяне се изчисляват на база на пазарната цена на акциите на публичното акционерно дружество. Те показват как инвеститорите оценяват финансовото състояние, риска и възможностите за растеж на акционерното дружество.

Показател "цена / печалба" Изчислява се като цената на една акция се дели на нетната печалба на една акция. Това е основният показател за пазарно представяне. Той показва колко пъти повече е цената на акцията в сравнение с нетната печалба.


Материала е изпратен от: Митко Димов
Изтегли материала