Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финансово планиране във фирмата


ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ФИРМАТА

Финансовото планиране във фирмата е процес на определяне на финансовите й потребности в бъдеще.

Финансовите потребности на фирмата се изчисляват чрез отчитане на различните задължения на фирмата, като лихви по заеми, задължения към доставчиците на стоки и услуги и др. финансови ангажименти.

10.1. Видове финансово планиране

В зависимост от периода, за който се определят финансовите потребности на фирмата, финансовото й планиране е дългосрочно (стратегическо) планиране и краткосрочно - тактическо планиране.

Дългосрочното финансово планиране е свързано с решения за инвестиране и съответното им финансиране, отнасящи се за по-продължителен период от време, обикновено по-дълъг от една година. Тези решения засягат инвестиционната политика на фирмата (капиталовото бюджетиране), капиталовата й структура и дивидентната й политика.

Краткосрочното финансово планиране се отнася за текущите активи и пасиви, т.е. какви парични средства за текущата дейност са необходими, какви запаси от стоки и услуги и от какви източници ще се финансират тези активи.

10.2. Форма на финансово планиране

Финансовите потребности на фирмата се планират чрез изготвяне на финансов план.

Финансовият план на фирмата предлага необходимата информация и методите, чрез които финансовите цели на фирмата ще бъдат постигнати.

Финансовият план съдържа следната информация:

- прогноза за продажбите на стоките и услугите;

- прогнозни счетоводни баланси;

- прогнозни отчети за приходите и разходите;

- план на бюджета на паричния поток (баланс на предстоящите разходи и източниците на финансирането им);

- план на капиталовите разходи, т.е използването на нетния оборотен капитал и бъдещите постъпления на активи;

- финансовите условия, при които фирмата функционира - условията на дивидентната политика и условията за привличане на капитал - чрез възникване на дълг или чрез разширяване на акционерния капитал, в т.ч. видовете емисии дългови ценни книжа и акции и начинът на емитирането им;

- икономическите условия, при които функционира фирмата - лихвените проценти, ръстът на инфлацията, данъчните облекчения или утежнения и др.;

- разполагането на различните видове финансирания във времето, т.е. кога ще възникне съответният дълг и в кой момент ще се привлича акционерен капитал.

10.3. Методи за финансово планиране

Има няколко метода за планиране на финансовите потребности на фирмата, а именно:

- метод “процент от продажбите”;

- метод “паричен бюджет”;

- метод “паричен оборот”.

10.3.1. Метод “процент от продажбите”

Този метод приема, че промените в продажбите влияят върху размера на активите, които фирмата трябва да притежава. От очакваните продажби зависи какво финансиране се изисква за фирмата.


Пример:

През следващата година фирмата очаква обемът на реализираната продукция да се увеличи с 20 %.


Материала е изпратен от: Митко Димов
Изтегли материала