Сряда, 20- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финансово планиране във фирмата


10.3.2. Метод “паричен бюджет”

Чрез този метод финансовите потребности на фирмата се планират като се изготвя дългосрочен или краткосрочен план на паричните средства, необходими за нормалното функциониране на фирмата. Целта е фирмата да не остане без пари за посрещане на платежните си задължения. Този план обхваща всички излизащи и влизащи във фирмата парични потоци и посочва дефицита или излишъка на парични средства. Дефицитът се покрива с банков заем или допълнителна емисия на дългови книжа или акции.

Главен инструмент на този метод е паричният бюджет, наречен още бюджет на паричните приходи и разходи.

Паричният бюджет съдържа:

- паричните постъпления и паричните плащания за периода;

- нетния паричен поток в края на периода (разликата между паричните постъпления и паричните плащания);

- паричната сума в края на периода, която се намира, като към нетния паричен поток се прибави паричната сума, която е била в наличност в началото на периода;

- минималният паричен резерв, който фирмата поддържа;

- излишъкът или дефицитът на парични средства, които се намират като към паричната сума в края на периода се прибави резервът.

10.3.3. Метод “паричен оборот”

При този метод чрез изготвяне на прогнозен отчет за приходите и разходите на фирмата, се установява нетният доход (печалбата след данъци). Прогнозираният нетен доход се коригира (увеличава се) с всички некасови (непарични) разходи - амортизационни отчисления и неплатени данъци. От така коригираната сума се изваждат предстоящите парични разходи - за дивиденти, заплати и други. Недостигът на парични средства, установен с прогнозата за паричния оборот, се покрива с допълнително финансиране.

Въпроси:

1. Каква е същността на финансовото планиране?

2. Какво съдържа финансовият план?

3. Кои са методите на финансово планиране и каква е спецификата им?

Задачи:

1. Изчислете размера на допълнително необходимите финансови средства на фирмата през следващата година чрез метода “процент от продажбите”, ако за текущата година данните са следните:

Отчет за приходите и разходите

Приходи от продажби 400 000 лв.

Разходи, вкл. данъц 300 000 лв.

Печалба след данъци 100 000 лв.

Дивидент 20 000 лв.

Счетоводен баланс

Дълготрайни активи 1200000 лв. Основен капитал 500000 лв.

Краткотрайни активи 400000 лв. Дългосрочни заеми 500000 лв.

Краткоср. задълж. 600000 лв.

ОБЩО: 1600000 лв. 1 600 000 лв.

Условията през следващата година са:

- приходите от продажби се увеличават с 40% в сравнение с тези от текущата година;


Материала е изпратен от: Митко Димов
Изтегли материала