Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Финансово-счетоводни трактовки на промените в пър-ноначалната структура и величина на основния капитал


Финансово-счетоводни трактовки на промените в пър-ноначалната структура и величина на основния капитал

7.1. Увеличаване на капитала на акционерното дружество


Правните аспекти на увеличаването на основния капитал нормативно са уредени в Търговския закон.

Той регламентира три начина за увеличавай.на капитала-чрез издаване на нови акции, чрез увеличаван номиналната стойност на вече издадените акции и чрез превръщаш
на облигациите в акции

В този смисъл могат да бъдат разгледани следните основни случаи
свързани с увеличаване на капитала, като първите две са конкретно технически затова умеличаването на капитала става й чрез:

преференциално участие на съществуващи акционери в нощ емисия акции;

раздаване на нови акции вместо дивидент;

капитализиране на други капиталови източници (нерач пределена печалба и резерви);

конвертиране на облигации срещу акции

б) Увеличаването на капитала се извършва с решение нл общото събрание на акционерите, взето с 2/3 мнозинство на гласовете;

в) Увеличаването на капитала е допустимо само след като записания основен капитал е напълно внесен.

7.1.1. Преференциално участие на съществуващи акцио нери в увеличението на капитала

Въпросът дали настоящите акционери се ползват с предимство при записване на акции от нова емисия е уреден положително вТърговския закон. Делът на акционера в увеличението на капитала съответства на първоначалният му дял в капитала. Цената, по която се упражнява правото за преференциално участие в новата емисия (опцията) обичайно е по-ниска от текущата пазарна цена трите акции в обръщение.

При първоначална емисия на акции с право на преференциално участие в увеличението на капитала, акционерното дружество не извършва специални счетоводни записвания. В книгата на акционерите следва да се отбележи броя на пуснатите в обръщение права и броя и вида на акциите, които могат да се закупят срещу тях.Счетоводно инвеститорът може да третира купените от дру­жеството акции е право на преференциално участие на базата на цип принципно различни подхода:

Инвестицията в акции не се разделя от инвестицията в правото, носено от акцията. Инвеститорът отчита съвкупно своята инвестиция по съответна сметка от групи 22 Дългосрочни финан-Иови активи или 51 Краткосрочни финансови активи по цена на придобиване към момента на първоначалната инвестиция. Стойността на правото не може да се разграничи от емисионната стойност на акцията, доколкото акционерът го получава "без-възмезно", с цел неговото стимулиране. От гледна точка на инвес­титора правото придобива ценност едва след емисията, когато може да се упражни, но ако притежателят му няма намерение да го упражнява или продава, неговата стойност е безпредметно да Оьдс изчислявана и отделно отчитана. Този подход е преобладаващ в страни с възникващи или неразвити капиталови пазари

Вторият подход е възприет в страни с развити капиталови пазари..При този подход при придобиването на акцията инвеститорът разделя единната емисионна стойност (цената на придобиване) на две части: стойност на инвестицията, отнасяща се към акциите като основен финансов инструмент и стойност на инвестицията, отнасяща се към правата, като производен финансов инструмент, за който се изисква завеждането на отделна счетоводна сметка, избор на оценка и изготвяне на отделен капиталов сер-тфикат.

Стойността на инвестицията, приложима към правата (производния финансов инструмент) се изчислява по следната формула:

Стойностна Пазарна стойност Единична


Материала е изпратен от: Леман Айридин
Изтегли материала