Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финансово състояние и финансови резултати


Финансово състояние и финансови резултати


  1. Показатели за оценка на финансовото съсотояние – същност и проблеми в тяхното използване в практиката1

Показателите са 5 вида:

statement) се взема осреднена информация от няколко баланса, за да се имитира поток/промяна в стойностите. Нещо повече, балансът не показва пазарни стойности на актива, а счетоводни записи, които се променят с амортизационните отцисления. “Ако балансът е като снимка, OПР е като видео филм”. Той показва как са постигнати резултатите в баланса. Тъй като записванията в ОПР са според счетоводния принцип на равенство между приходи и разходи, мениджърите често се интересуват за “физическото” напускане/идвана на парични потоци. За това служи ОПП (statement of sources and uses of funds).


(1) Показатели за ливъридж:

дългов коефиент: Debt ratio =

longtermDebt – дългосрочен дълг

leases – стойност на лизингови плащания

equity – стойност на акционерния капитал (СК)


дълг/собствен капитал: Debt equity ratio =

Има много модификации на коефициентите за ливъридж. Например, в българските учебници не се включва лизинга. Още при анализ, може да се включат и краткосрочни задължения.

Друг клас сред коефициентите за ливъридж са коефициентите за покриване на лихвените плащания:


покритие на лихвата: Times interest earned=

EBIT – Печалба преди лихвени плащания и данъци

depreciation – амортизационни отчисления


Материала е изпратен от: Николай Минков
Изтегли материала