Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Финансово-управленски решения и счетоводни трактовки при избора на оценка на емитираните акции


Финансово-управленски решения и счетоводни трактовки при избора на оценка на емитираните акции


Първоначалната оценка на емитираните акции може да бъде представена в следната последователност:

  1. Избор на номинална стойност (par value)

  2. Определяне на емисионната стойност

  3. Финансова и счетоводна трактовка на разликата между двете стойности


  1. Избор на номинална стойност

Номиналната стойност отразява връзката между акцията като дял и документ за материализирано членство и онзи законов размер на капитала, с който дружеството се вписва в Търговския регистър и до размера на който отговаря пред трети лица. Номиналната стойност се използва като един удобен начин за разделяне на единен основен капитал на еднородни части и за определяне на имуществения дял на акционерите в нетните активи, но няма никаква информационна роля поради две причини:

  • При образуването на дружеството съществува възможност номиналната стойност на капитала да се отдели от реалната стойност на нетните активи в момента на учредяването. Различието може да произтича от наличието на невнесен капитал, както и от възможността емисионната стойност на акциите да се различава от номиналната.

  • В процеса на функциониране номиналната стойност на капитала все повече се отдалечава от реалната стойност на имуществото.


В развитите страни се забелязват две тенденции:

  • Обявяване на символични номинали (напр. 1 цент) – това се възприема поради две причини: да не се подвеждат инвеститорите относно реалния имуществен еквивалент на 1 акция и акциите да не се продават под тяхната номинална стойност.

  • Емисия на неноминални (квотни) акции (no par value stock) – те се разглеждат не като идеална елементарна част от регистрирания основен капитал, а като част от нетните активи на дружеството във всеки момент, т.е. като субстанциална капиталова квота, имаща своето покритие в действащото акционерно имущество. Една такава акция има стойност, отразяваща вътрешния имуществен еквивалент на една акция, определен чрез разделянето на СК на дружеството на броя акции в обръщение. По тази причина тази оценка на акцията се нарича вътрешна или балансова стойност.

Съображения, касаещи избора между минимално допустимия по Търговския закон номинал (1лев) или по-високи номинали:

  • По правило разделянето на капитала на много акции с ниска номинална стойност (1лв) разширява техния пазар и се препоръчва в публичния сектор. Това съображение обаче не е в сила при продажба на крупни пакети акции на потенциалните инвеститори и при дружествата от затворен тип.

  • От друга страна изборът на ниска номинална стойност е обвързан с определянето на емисионна стойност, т.е. колкото е по-ниска номиналната стойност, толкова по-голяма възможност има емитента да увеличи емисионната стойност без това да отблъсне потенциалните инвеститори от публичното предлагане.

Номинална стойност 1лв х 50% = 1,50лв емисионна стойност

100лв х 50% = 150лв
Материала е изпратен от: Георги Петров
Изтегли материала