Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финансово устройство на осигурителните фондове и бюджет на фондовете


Финансово устройство на осигурителните фондове и бюджет на фондовете


Осигурителен фонд – целенасочено събиране на средства в парична и натурална форма (в условията на хиперинфлация) с предназначение за плащания по покрити осигурителни рискове.

 1. Характерни черти на осигурителните фондове:

 • Законоопределени - регламентирани със закон

 • Специфична дейност

 • Не се цели реализиране на печалба

 1. Модели и системи на финансиране и управление:

  1. От гл.т. на начина на управление на финансирането – са характерни следните модели на социални фондове:

   1. Основаващи функционирането си на самофинансиране – те са със следните характеристики:

 • Участие във финансирането на всички субекти, които са икономически, възпроизводствено социални и обществено зависими от функционирането на определен социален фонд;

 • Пазарно влияние върху параметрите на финансиране, съчетано с въздействие на демографски, здравословни, екологични и други фактори;

 • Участие във финансирането на база необходима, договорена и регламентирана пропорционалност за отделните финансиращи субекти.

Функциониращи на база главно бюджетно-държавно и общинско финансиране – за тях е характерно:

 • Икономическа заинтересованост на държавата и общините за финансиране на определени видове социалноосигурителна дейност;

 • Икономическата заинтересованост е в зависимост от потребностите за съхраняване на трудовия потенциал на страната;

 • Законово-нормативна регламентираност на бюджетното им финансиране в национален и международен аспект.

Функциониращи на основата на смесено финансиране – то се отличава със следното:

 • Участие във финансирането на фонда от субекта и обекта;

 • Прилагане на принципа на ползващите финансовия потенциал на фонда съобразно техните икономически възможности;

 • Предоставяне на клиентите на фонда възможности за комуникация с обществото, чрез заделяне от личните им доходи на определени суми за лични разходи.

От гл.т. на статута на управление за социалните фондове - се разграничават следните модели:

 1. Двустепенна система – тя се характеризира с управление от надзорен съвет и управителен съвет. Оперативното управление и представителство се извършва от управител. Двустепенната система е характерна за самофинансиращите се социални фондове;

 2. Едностепенна – тя се характеризира с един орган на управление – управителен съвет, председателя на УС извършва и оперативното управление и представителството;


Материала е изпратен от: Мария Димитрова
Изтегли материала