Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Финансово устройство на осигурителните фондове и бюджет на фондовете


Пенсионно – покривна – също финансира възникнали задължения. Характеризира се с това че осигурителната вноска се определя така, че с нея да може да се покрият текущите годишни плащания и да се резервират средства за покритие на възникнали задължения под формата на нови пенсии.

По повод на трите системи проф.Кацаров заключава че разглежданите 3 системи се различават помежду си само по обхвата си по време. При разходно - покривна система се обхваща само от 1 година, при пенсионно – покривната се обхваща периода след отпускането на пенсии, а при премиино – покривната се обхваща целият период за активно осигуряване и за получаване на пенсия.

 1. Същност, принципи и методи на изчисляване и регулиране на издръжката на живота

  1. Същност – най-обща основа за възпроизводството на населението е издръжката на живота. Задоволяването на човешките потребности е свързано с разходи, които в своята съвкупност сформират издръжката на живота. Тя е различни за всеки индивид

  2. Методи за установяване на издръжката на живот

   1. Нормативен метод – най-разпространен. Изразява се в избора на стоки и услуги на базата на научно аргументирани нормативи за потребление с отчитане на традиционно установилото се потребление. Негово предимство е научността и отчитането на традициите при формирането на набора от стоки, а недостатък е моралното остаряване на някои стоки във времето.

   2. Установяване на издръжката на живот на база обективно сложило се фактическо потребление на стоки и услуги – негови предимства са отчитането на реално сложилите се параметри на потребителя, адаптирането на потребителите към тях и практическото им обвързване с икономиката на държавата. Недостатък е негативното влияние на неравновесието между търсенето и предлагането на стоковия и трудовия пазар.

   3. Сравнителен метод – при него издръжката на живот се определя чрез сравняване на възприемането на определени параметри на потребление от страни близки по равнище на икономическо развитие. Предимство на метода е че лесно може да се определи издръжката, недостатък е невъзможността да се определят всички потребности.

   4. Коефициентен метод – определянето на издръжката на живот за различни социални групи, категории трудещи се и други се извършва в % към средната или друга базисна издръжка на живота. Така например се минимизира работната заплата, кореспондираща на издръжката на живот на най-лек и нискоквалифициран труд се използва като база, от която в % се определят:

 • Социална пенсия – като най-ниска пенсия;

 • Обезщетение за безработица и др.

Експертен метод – основава се на висок професионализъм, натрупан опит на специалистите в различни области на науката и практиката по въпросите на доходите на населението, работната заплата, потреблението, финансите и други. Тяхната „мярка” за издръжка на живота се формира от системни наблюдавания за влиянието на цитираните и други фактори за издръжката на живот.

 • Метод на пренесените нормативни и законови разпоредби от международни спогодби, организации и други – например задължителни нормативи на МОТ. Един от тях е че долната граница на пенсията за изслужено време и старост не може да е по-ниска от 40% от средното брутно възнаграждение на лицето, както и възприетата практика, че при повече от 50% от доходите да с използват за храна е признак за бедност за съответната страна.


 • Материала е изпратен от: Мария Димитрова
  Изтегли материала