Вторник, 21- ви Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

ФИРМЕНА КУЛТУРА


ФИРМЕНА КУЛТУРА

Едно от най-големите заблуждения в нашето време е схващането, че бизнесът включва само свръхрационалистични модели на действие и общуване. Организационното мислене и деловото поведение съвсем не са в различни орбити с бизнес културата, с човешките стойности в живота. Практиката убедително доказва, че колкото по-дълбоко са вкоренени възгледите за значимостта на всяко действие по отношение на човека, толкова по-сериозни са гаранциите за успеха на това действие, на това поведение.

Все по-често мениджъри, брокери, рекламни агенти и предприемачи сочат фирмената култура като основен компонент и главно условие за финансовия просперитет. Масовото съзнание е склонно под "фирмена култура" да схваща всичко онова, което допринася за издигането на престижа на предприятието и звеното, занимаващо се с производство, търговия или пък с съществяването на някакъв тип услуги.

Някои български автори са склонни да разграничават "фирмената култура" от "корпоративната култура" по белега гъвкавост на отделните членове и формиране на условия за перманентност в устремеността към постигането на големите цели и системност в знанията, възгледите, способностите и активността на целия състав на фирмата, което всъщност характеризира както облика, така и управленския стил. Други теоретици като че ли отъждествяват двете понятия и се въздържат да акцентуват върху различията между тях, а по-скоро подчертават особеностите на микроподхода в анализа на фирмената култура по посока на: Фирмена политика (външна и вътрешна); Ценностна система на йерархични началници; Иновационна ориентация; Професионализъм и качество; Фирмена лоялност; Интеграция на интересите на всички с главните цели на фирмата; Вярвания, очаквания и надежди на работещите във фирмата; Характеристика на фирмената среда.

Културата като професионална спойка от ценности и вярвания е същностният белег, по който може да се разпознае отделната фирма, организация, предприятие, общност,свързани с постигането на определени трудови цели. Равнозначни ли са тогава понятията организационна култура и фирмена култура? Организацията е централен термин в икономикса, социологията и т.н. Тя обобщава наименованието за човешките групи и общности, обединени от цели, вярвания и др. Всяка фирма е и организация, но не всяка организация е фирма. Всяка една фирма е със значително по-стеснени и ограничени функции. Логично е, обаче, след като организацията е по-общото понятие, то и корелацията организационна -фирмена култура да има характер на отношение между общо и частно. Значим е факта, че към икономическата и деловата сфера започват да се прилагат методи, средства, понятия от сферата на хуманитаристиката, културологията, философията, психологията, етиката и даже естетиката.

Несъмнено съществуват различия между корпоративна и фирмена култура, но те са значително по-малко отколкото сходствата. И в двата случая става дума за ценности. И при едното, и при другото понятие се включват човешките взаимоотношения в колектива, в работната среда. И при фирмената, и при корпоративната култура се засягат стилът на управление, човешките ресурси и свързните с тях ритуали, особености на оргнизационната етикеция и моралните категории.

Американският Център за анализ на мениджмънта в определението си за корпоративна култура наблегна на стабилитета на организацията състояние, обвързано със засилването на привлектелността на работата; с мисленето, чувстването и реагирането на всичко, което се противопоставя на тази система. За цялостното възприемане на характеристиката на фирмената култура ще спомогне и разбирането, че културата е: нещо, което споделят всички или почти всички членове на отделните социални групи; нещо, което по-възрастните членове на групата се опитват да предадат на по-младите членове.

Фирмената култура действително представлява съвкупността от ценности, норми, модели на субординация, комуникация и професионално поведение,които са в състояние да осигурят приемственост в развитието на организационната стурктура, стабилитет и виталност, иновативност и прогрес. Тази култура е толкова по-ефективна, колкото повече е наситена с хуманност, с прагматичен дух, с романтика и мечтателност, с дързост за готовност за рискуване. Тя съдържа ефикасната стратегия за решаване на проблемите, изникващи в процеса на работа. Фирмената култура е гъвкав и пластичен конгломерат от ценности и образци, който постоянно се променя, обновява и коригира по посока на съвършенството.

Надеждността на фирмената култура се проверява в критични ситуации рецесия, растящи загуби, фалит. В такива случаи без съмнение са от огромно значение професионалните качества, мениджърските умения, поливариативността на мениджърското мислене. Но не по-малко важни са и единството, съчувствието, човечността.

Друга ключова категория във фирмената култура е доверието. То предполага открити и честни взаимоотношения както между шефовете и представителите на различни фирми, така и вътре в самата


Материала е изпратен от: Светослав Нейчев
Изтегли материала