Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Български език и Литература Други

Фонетика на гласните звуци в българският език


ФОНЕТИКА


І. Определение – дял от езикознанието, който изучава звуковия строеж и звуковите промени на езика през определен етап от неговия развой.

Звук (фонема) се нарича най-малкият сегменен елемент на речта, който изгражда говорната верига.

Буквата е писмен знак на говорен звук или звукове от речта на човека

ІІ. Фонетична система на българския език

А. Брой на буквите в българския език – 30

Б. Брой на звуковете в българския език – 45

В. Причини за несъответствието между звукове и букви:

а) за меките съгласни няма специални букви;

б) за шест гласни се употребяват осем букви: А, Ъ, О, У, Е, И, Я, Ю;

в) съчетания от две букви “ДЖ” и “ДЗ” означават един звук – джоб, дзънкам;

г) с буква Щ се означават два звука – Ш и Т;

д) буквата Ь означава само мекост на съгласна пред О – синьо, гьол, Кьолн, медальон

ІІІ. Класификация на звуковете:

А. Според акустични и учленителни особености се делят на:

а) гласни звукове

б) съгласни звукове


ГЛАСНИ ЗВУКОВЕ

І. Определение – звукове, които се образуват при свободно преминаване на въздушната струя през говорните органи с участието на гласните струни: А, Ъ, О, У, Е, И

ІІ. Класификация

А. Според прохода между езика и небцето:

а) тесни – И, У, Ъ

б) широки – Е, О, А

Б. Според положението на езика

а) предни, наричани още меки – Е, И

б) задни, наричани още твърди – А, Ъ, О, У

В. Според участие на устните:

а) закръглени – О, У

б) незакръглени – А, Ъ, Е, И

ІІІ. Специфика на гласните - могат да образуват сричка за разлика от съгласните.

ІV. Особености при означаване на гласните при писане

1. В началото на думата и след буква на гласен Я означава Й + А или й.Й + Ъ:

ягода – [йагода], Бояна [бойана], стоят [стойът]

2. Я след буква на съгласен означава мекост на същия съгласен – [лет’а]

3. Буква Ю в началото на думата и след гласна означава Й + У (юнак – [йунак])

4. Ю след буква на съгласен означава мекост (лют – [л’ут]


ПРАВОПИСНИ ПРАВИЛА ПРИ УПОТРЕБА НА ГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ


ПРОМЕНЛИВО Я


1.Определение – онова Я, което при определени условия се заменя с Е.

В българския език има и непроменливо я – поляна – поляни, отряд – отряди, селяк –селячество, княз – князе и др.

2.Основно правило

А. Променливо Я се пише и изговаря като Я при ТРИ условия:

  • Я да е под ударение; Например: свята, мляко, овладяно, успяла, дрянова, място, желязо, лято, вятър, тяло, изгрявам, коляно, крясък, плясък, обяд, мярка, голям, нямам, надявам се, дрямка, пясък, рядък, ряпа, святкам

  • Я да бъде пред сричка с твърда гласна (А, Ъ, О, У), в сричка в края на думата или в едносрични думи; Например: успяла, прясна, трябва, цял, звяр, грях, блян, бяс, хляб, бял, бяг, гняв, дял, свят,

  • след сричката с Я да не следват Ж, Ч, Ш, Щ, Й, Я, Ю (йа, йу) и съчетанието “ЬО”, например: голям, голяма, сняг, дядо, припрян, сляп, смятам, успявам, увяхвам, трясък, прясна, блясък, дясна


Материала е изпратен от: Радка Стаматова
Изтегли материала