Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Формиране и регулиране капитала на фирмата


Формиране и регулиране капитала на фирмата
1.Източници и технологии за формиране на капитала на фирмата.

2.Технология на формиране на капитала.

3.Видове акции и техните характеристики.

4.Увеличаване на капитала на фирмата

4.1. Чрез вноски

4.2. Особености на увеличаването на капитала чрез вноски.

5.Намаляване капитала на фирмата

5.1.Чрез прехвърляне (записване) на загубите

5.2. Връщане дяловете на акционерите и откупване на акциите.

6. Амортизиране на капитала.


Формирането на капитала на фирмата е процедура по набирането на парични и материални ресурси необходими за създаването и пускането в действие на нейното/ фирменото производство. В зависимост от типа на дружеството в основата на първоначалното финансиране стои капиталът на собствениците, който по устав трябва да бъде внесен от учредителя . Независимо от типа на дружеството, от броя на собствениците и начините на формирането му, този капитал може да се нарича основен, уставен. Акционерен капитал. Формирането на капитала е първият акт за функционирането на фирмата.

Понятието капитал е адресирано предимно към дружествения вид фирми. Не зависимо, че като капитал могат да се рискуват и собствените ресурси на всяка фирма.


Дружеството е такава форма на организация и управление, която се основава на договор, чрез който две или повече лица се договарят да осъществяват съвместно определена дейност, с цел да поделят по между си печалбата, която очакват да реализират. Такъв характер имат ТД , които са такива по форма и съдържание.

1.Формиране на капитала- според финансовата теория и практика преобладаващият брой съвременни фирми по своята природа са капиталови дружества. Става въпрос за дружества, в които вноските се представляват от свободно договоруеми учредителни капитали, които заангажират отговорността на участника само до капиталовия размер на записаното участие.

Дружествата, в които държавата притежава преобладаващата част от капитала са Анонимни др-ва. Те са ЕООД, ЕАД . В световната практика се отличават Държавни учреждения- държавата е пряк собственик на активите. В националните фирми тя държи преобладаващата част от акциите им. Основните измерения на акционерните дружества се свеждат до:

  1. Отговорностите на всички акционери, чийто брой не може да бъде по-малък от 7 до тяхното участие.

  2. Разделяне капитала на акции , които са ЦК по принцип, т.е. ЦК, които подлежат на продажба, издават се за осъществена вноска в пари и активи, както и когато резервите печалбата се включат в капитала. Съществуват два способа за прехвърляне на собствеността на капитала:

  • чрез преносител, т.е. от ръка на ръка;

  • чрез джиро, отнасящи се до поименните ценни книжа.

Характерно е , че търговското законодателство минимална стойност на учредителният, минимална стойност на емитираните акции. Условията за създаване на капиталови др-ва са в зависимост от това дали се касае до набиране на капитала на основата на общественото спестяване или не. Законодателството дава възможност на новосформиралите се дружества да предоставят организирането на „подписката и пласирането” на ЦК на лицензирани финансови учредители , нар. Инвестиционни посредници.

Набавянето на капитала става чрез:

  1. предоставянето на емисията на акциите на лицензираните наематели (инвестиционни посредници), при спазване на необходимите процедури от договорно- правен и формален характер.


Материала е изпратен от: Стоян Жеков
Изтегли материала