stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-10 07:27:11 [path_image] => /ufiles/2/147/153100/formirane-kapitala-na-predpriqtieto-1.png [article_excerpt] => Формиране капитала на предприятието Всяко едно предприятие, за да започне дейността си, трябва да си осигури нужния начален ресурс. Според търговския закон създаването на предприятия по определине организационно–правни форми може да стане единствено, ако те са набрали необходимия мининум капитал. Ст [meta_keywords] => формиране,капитала,предприятието,всяко,едно,предприятие,започне,дейността,трябва,осигури [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153100 [title] => Формиране капитала на предприятието [article_page] => 1 [article_html] =>

Формиране капитала на предприятието


Всяко едно предприятие, за да започне дейността си, трябва да си осигури нужния начален ресурс. Според търговския закон създаването на предприятия по определине организационно–правни форми може да стане единствено, ако те са набрали необходимия мининум капитал. Става дума за дружествата. За да не се ограничава създаването на малки фирми, бяха внесени промени, които сведоха изискванията за определени д-ва до възможния мининум, а именно 100 лв. Но за други изискванията за пръвоначален капитал останаха доста високи, а с това стои и въпросът как точно, чрез какви механизми да се осигури собствения капитал. За големите д.-ва осн. механизъм за това е чрез емитиране на акции. Както казва Дж. Кейнс всички са съгласни, че в интерес на обществото казината трябва да са скъпо и труднодостижимо удоволствие. Може би това се отнася и за фондовите борси? Въпреки това борсите си остават единствения начин за обединяване на хора с пари с други хора, които се нуждаят от такива продуктивни цели. Акциите са дялове, които представляват собственост върху части от стопански предприятия. В този смисъл пазарите на акции имат предназначението да привличат капитали с оглед да започне дейността на едно предприятие. Тези пазари не са единственият начин за това, особоно ако се касае за капитали в по-малки размери. За това преди да се насочат към фондовата борса и в частност към аукционен способ предприятията трабва да направят задълбочени анализи на алтернативни способи за задоволяване на потребността си от капитала. Щом не се емитират ценни книжа най-използваният алтернативен способ са банковите заеми. ози способ обаче, е скъп, а резултатът на средствата е ограничен. При липса на достатъчно гаранти той е и недостъпен за повечето предприятия. Облигациите са също форма на заемен капитал, което предполага изпълнението на определени изисквания, за да може да бъде използван и основният му недостатък в сравнение с банковите заеми, че от облигационното му задължение произтича и задължението за фиксирани плащания. Един банков заем може да бъде разсрочен, отложен макар и трудно. При облигационните заеми липсват такива възможности. В случай, че настъпят сътресения в реализацията на продукта в приходите, обслужването на облигационния заем може да се окаже затруднена. В сравнение с тези два способа – банковият и облигационният заем, акционерното участие е инвестиция на собственика на предприятието. Недостатъкът е, че фирмената печалба трябва да се разпределя между акционерите и мениджърите са принудени да осигуряват непрекъснато растящи текущи приходи, вместо да се ангажират със стратегии с по-далечна възвръщаемост. Чрез акционерния способ се осигуряват собствени средства, собствен капитал. Това са предоставени от собственика или от съдружника капитали, за които не съществува необходимостта да се олихвяват с определен %, нито да се издължат в определен срок, но капиталодателите имат право да участват в разпределението на печалбите и в ликвидационния остатък при евентуално прекратяване на дейноснта на пред-то. Средствата от собствениците се предоставят за ползване от фирмата за неограничено време, но е възможно и договарянето на определен срок или пък уговорка за предизвестие между страните. Ето защо собстваният капитал се основата на фин. изграждане и функционирането на пред-то. Той формира един дълготраен фонд от разполагаеми ср-ва, който може да се използва напълно и фирмата неограничено време да се разпорежда с него. От гл.т. на изграждането на фин. структура този източник се насочва към финансиране преди всичко на фиксираните на нетекущите активи. Същевремено собственият капитал е и основа за покриване на всяка друга потребност от капитал, тъй като само при наличието на достатъчна величина собствен капитал може да се разчита на безпрепятстваното привличане на заемен капитал. Този, който предоставя собствени средства на едно пред-е поема риска да не получи никакво възнаграждение,тъй като той е собственик. Дори при неблагоприятно развитие на бизнес процесите е възможно изцяло да ги загуби. Дивиденти или някакви доходи, ако капиталът не е акционерен, се получават само ако се реализира печалба. От друга страна колкото са повече собствените средства, толкова по-благосклонни са кредитните институции. Собственият капитал може да бъде разграничен на балансов, ефективен и обезпечаващ. Балансовият собствен капитал на едноличните и събирателни дружества се отразява в т.нар. капитали сметки на съдружниците. При акционерните дружества балансовият собствен капитал включва основен капитал, а именно акционерен капитал, допълнителния капитал, резервите и печалбата. Ефективният собствен капитал се получава когато към балансовия капитал се прибави сумата на т.нар. тихи резерви. Количествено те трудно могат да се определят, тъй като най-често става дума за активи от нематериален характер /търг. марка, интелектуален продукт/, които не са получили адекватна оценка, с която да се включат в баланса. В практиката не трябва да се забравя, че разкриването на този вид резерви е свързано със съображения, произтичащи от данъчното облагане, с формирането на печалбата. Обезпечаващият собствен капитал съдържа освен балансовия собствен капитал и някои други елементи, напр. записан, но не внесен дялов капитал. Включват още гаранции, поръчителства и други, защото това са средства, които макар да не в пред-то, могат да служат като гаранции при отпускане на кредити. При едноличните и събирателни д-ва, а също и при командните д-ва с неограничена отговорност поне един от съдружниците е неограничено отговорен с цялото си имущество. Така че там някакви изисквания за размера на обезпечаващ капитал не с налагат. При капиталовите д-ва, тъй като участниците са отговорни само до размера на дяловата си вноска за запазване на интересите на кредиторите имат предписания и нормативни изисквания за мин. основен капитал, за резервни фондове, които да подсилват основния капитал, за възможността да се изплатят обратно дяловете на съдружниците и за частта от печалбата, която може да се разпредели.Формите на образуване на собствен капитал са две основни:

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 4 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153100/formirane-kapitala-na-predpriqtieto-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153100/formirane-kapitala-na-predpriqtieto-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Тодор Иванов [user_id] => 5224 )