Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Формиране на капитала на предприятието (фирмата)


Формиране на капитала на предприятието (фирмата).


Капиталът се характеризира и като паричен израз на стойността на вложенитте активи във фирмата.Главен недостотък на тава определение е неговата статична характеристика,а не динамична,тъй като парите стават капитал тогава,когато са в движение.При стартирането или развитието на определена целесъобразна дейност в рамките на една фирма основен въпрос е набавянето на капитали,на финансови средства.Този процес става за сметка на извършването на определени разходи за заплащане цената на тези финансови средства.

Според формата на собственост капиталът се дели на собствен и привлечен.

1.Собственият капитал е паричен израз на стойността на собствените активи на предприятието,т.е.чистата стойност на неговия капитал.Той се акумулира от вноските на собствениците на фирмата и от текущата й дейност и се подразделя на няколко форми.

Собствения капитал може да бъде фиксиран законодателно или да няма изрична клауза за неговия минимален размер.

При някои фирми –ЕТ,СД,КД величината на собствения капитал се определя от самите собственици ,респективно съдружници.

За дружества с ограничена отговорност(OOД) и акционерните дружества (АД) капиталовият минимум е определен от Търговския закон.

-Основен,респективно акционерен капитал;

-Допълнителен капитал;

Резервен капитал;

Печалба (неразпределена от минали години и от текуща година ) на предприятието;

счетоводството.Увеличаването на балансовата стойност на активите счетоводно се отчита като преоценъчен резерв.

٭ Допълнителни резерви.Образуват се по решение на собствениците,извън регламентираните с нормативен акт.Използва се в две направления:за специални цели с общ характер и по решение на Общото събрание на дружеството.

٭ Неразпределена печалба.Това е неразпределената част от печалбата от минали години и печалбата от текущата година.Тя се използва за вътрешен източник на финансиране вместо да се използва под формата на дивиденти за акционерите.Неразпределената печалба е алтернативен източник за финансиране по отношение на обикновените акции.

2.Привлеченият капитал се получава от държавата ,банките и различните финансови институции и субекти под формата на краткосрочни и дългосрочни кредити или други финансирания.Привлеченият капитал се палучава от външни източници за финансиране на фирмата.

٭ Кредитът е основна форма на заемния капитал.Предоставянето на ползването или собствеността върху пари,стоки или услуги на отложено плащане е най-общото определение за кредит.Основни форми на кредита са:търговски и банков.


Материала е изпратен от: Росица Димова
Изтегли материала