Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

ФС и счетоводно законодателство


ФС и счетоводно законодателство


1. Необходимост от счетоводна регламентация

1. 1 Кратка обосновка на счетоводните системи и счетоводната регламентация

2. Общ поглед върху развитието на счетоводството и на неговите регламентации

2. 1 Създаване, развитие и разпространение на счетоводството

2. 2 Развитие до Втората Световна война

  • от 16 до 18 век

  • Континентален счетоводен модел

  • Счетоводен модел на Великобритания, САЩ и Англо-Саксонски модел

3. Счетоводни системи и регламентации след Втората Световна война

А) Общ поглед при държавите членки на ЕС, в САЩ и при държавите от Източна Европа (България през периода на централизирано управление)

4. Счетоводството в международен аспект

  • Международни счетоводни стандарти

  • Създаване, развитие, връзки с Европейското законодателство, съвременни проблеми


1. Счетоводни регламентации са необходимо присъщи на всяка счетоводна система.

Защо? Икономическата действителност, обект на счетоводно отчитане, е свързана с определени условия – икономически, политически и т. н., които непрекъснато се изменят. От това следва, че животът на отделните икономически единици протича в условията на риск от промените + възможността за манипулиране на счетоводната информация. Този риск поражда необходимост за сигурност, че счетоводната информация е надеждна, точна, разбираема, съпоставима. Към всичко това, ако се добави, че счетоводната информация има юридическа доказателствена сила, не се нуждае от доказателство, че трябва да се гарантира точност и безпристрастност на счетоводната информация.

Извод:

А) Необходима е счетоводна регламентация за организирането и функционирането на счетоводна система, за изготвянето и публикуването на финансови отчети (междинни и годишни)

Б) Счетоводната регламентация е присъща на всяка организирана и функционираща счетоводна система. Необходимо е да познаваме същността и икономическото развитие на счетоводната регламентация.

В) Както счетоводната система, така и счетоводната регламентация са исторически обусловени. Именно защото са исторически обусловени, те зависят от:

1) характера на предмета на счетоводството

2) от задачите, които решават съответните счетоводни системи при конкретни условия

3) от средата, в която функционират счетоводните системи

Историческата обусловеност предполага още:

Различията между счетоводните системи се отнасят до:

1) методологията и процедурните техники

2) определяне на годишните счетоводни отчети и междинните отчети

3) прилаганите критерии за класифициране

4) различните бази за количествено измерване, т. е. оценяване

5) различията в обхвата на счетоводните обекти

6) различията в начина на оповестяване на информацията (става дума за оповестяваната извън баланса и другите отчети в годишния финансов отчет)

7) различията в задоволяваните информационни потребности, т. е. управленското решение се отнася за:


Материала е изпратен от: Марийка Станчева
Изтегли материала