Неделя, 8- ми Декември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Геоложка дейност на реки,морета,блата и вятър


Лекция №

Геоложка дейност на

повърхностно течащите води


- Повърхностно течащи води – цялата водна маса, която се стича по земната повърхност

В планини, където свършва действието на ледника, започва действието на повърхностно течащата вода - количеството на водата се подържа от разтапянето на ледниците и от части дъждовната вода. В по-ниските места, където не се образуват ледници, действа само течаща вода. Количеството на водата се подържа от дъждовете, разтопения сняг и изворите. Течащите води са най-големия екзигенен фактор, който преобразява земната повърхност, чрез разрушаване на скалите, транспортиране на разрушения материал и отлагането му.


1. Повърхности води

А. Според действието си

- Временно течащи води - по време на дъжд

- Сезонно течащи води - при топене на снеговети

- Постоянно течащи води (непресъхващи) - реки


2. Геоложка дейноста на повърхносто течащите води

а. Разрушителна дейност – ерозия

- хидравлично размиване - чрез силата (и налягането) на водата

- механично разрушаване - чрез носените скални късове – дълбаят дъното и бреговете

- химично разтваряне - разтворимост на водата

б. Транспортна дейност - транспортиране на механични частици и разтвори

в. Акулулативна дейност - сортировка и отлагане на носения материал


3. Речни форми и отложения

А. Форми от временно течащите води

а. Разрушителна дейност - ровини, орваг, кално-каменни потоци;

б. Акумулираща дейност - земни пирамиди

Б. Форми от постоянно течащите води

а. Разрушителна дейност - ерозионни речни долини – ждрело, каньон, пролом, U/V видни долини, тапецовидни

б. Акумулативна дейност – алувиални утайки

- утаянаве на речното дъно или в големите водни басейни

- форми – акумулативни тераси, делти, лиман (потъване на устието)


4. Речна долина - основната релефна форма, която образуват речните води при своята разрушителна дейност

а. размери на речната долина – дължина, широчина, дълбочина

б. морфолжки всяка долина се определя от:

- напречен профил на долината – сечение на терена с вертикална равнина перпендикулярна на надлъжната ос; дъно, склонове, речно корито, тераси – заливни, незаливни;

- надлъжен профил на долината – сечение на терена с вертикална равнина по надлъжната ос на терена;

профил на равновесие – границата до която една река може да идълбае своето корито; достига се равновесие между силата на водата и съпортивлението на скалното дъно;

Обикновенно долините в горната си част са по-стръмни, а в долната заемат почти хоризонтално положение

- план на долината – странична ерозия - меандри, лъки, естуар, делта

в. елементи на долината (схема)

- дъно – най-ниската част на долината

- корито – част от долината,която е заета от реката

- склонове на долината - части издигащи се непосредствено от двете страни на долината

- речни тераси – ерозионни, акумулативни, заливни, незаливни

- ерозивни – разрушава се коренна скала

- акумулативни – реката отлага носения материал

- заливна тераса – площта заливана по време на пълноводие на реката

- незаливна тераса – стара заливна тераса


Материала е изпратен от: Пепа Димитрова
Изтегли материала