Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Годишно приключване в бюджетните организации


ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Цел на годишното приключване в бюджетните организации е точното установяване на касовите им постъпления и плащания, фактически направените през годината разходи, признатите за годината приходи, настъпилите изменения в активите и задълженията, и като резултат настъпилите изменения в капитала им.

19.1. Процедурата на годишното приключване на касовото изпълнение на бюджетите започва с възстановяване на неусвоени субсидии и междубюджетни заеми, и установяване на остатъците по банковите сметки на бюджетните организации.

Остатъците по бюджетни сметки в банки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които не са включени в системата “Единна бюджетна сметка" следва да бъдат преведени по текущите бюджетни сметки на съответните им първостепенни разпоредители. Тези преходни остатъци ще им бъдат възстановени в началото на следващата бюджетна година.

За разпоредителите с бюджетни кредити, чиито парични средства са обхванати от системата "Единна сметки" такова централизиране не се налага.

След горепосочените процедури може да се пристъпи към попълването на формулярите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните организации, а именно:

^ форма "БО - 3" - за общините

^ форма "Б - 3" - за министерствата и ведомствата;

^ форма "ИБСФ" - за извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните организации;

^ форма "НАЛ - 3" - за наличностите на каса и по банкови сметки.

19.2. Приключване на сметките за отчетените през годината фактически извършени разходи и признатите приходи.

Процесът на годишното счетоводно приключване преминава през редица подготвителни етапи. На първо място се осчетоводяват всички първични счетоводни документи, съдържащи информация за процеси и събития през изтеклата отчетна година, които задължително трябва да намерят отражение в счетоводния отчет. Следва да се осчетоводят и получените при годишната инвентаризация различия в инвентаризираните активи и пасиви.

В течение на бюджетния период в бюджетните организации не се извършват процедури по приключване на приходните и разходните сметки. То се осъществява в края на годината след изготвянето на оборотните ведомости за МФ и Сметната палата. За всяка отчетно-обособена група се изготвя отделна оборотна ведомост. В края на бюджетния период сметките по които се отчитат приходите и разходите на бюджетната организация се приключват, както следва:

а) сметките от групи 601, 61, 62 и 64, както и сметки 6501, 6502, 6503 и 6507 се в зависимост от обособената отчетната група за която се водят, се приключват срещу съответната сметка от подгрупа 120. Към годишното приключване с/ки 6504, 6506 и 6508 са с равни дебитни и кредитни обороти.

б) прилагането на принципите за текущо начисляване и независимостта на отчетните периоди предполага отразяване за текущата година на разходи, чийто документални основания ще бъдат издадени през следващата (комуникации, ток, вода, наеми и др. подобни). Аналогично следва да се процедира и с приходите ( напр. наем за м. декември), които са присъщи за текущата, но ще се фактурират през следващата година. Това налага следните счетоводни записи:

> за начислените в края на годината присъщи нефактурирани разходи: Д-т с/ка от гр. 60 (за чистата стойност на разхода)

Д-т с/ка 4961 "Коректив по вземания от местни лица" (за данъчния кредит)

К-т с/ка 4967"Коректив по задължения към местни лица" п-да на доставчика (със брутната сума на задължението)


Материала е изпратен от: Марийка Василева
Изтегли материала