Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Годишно счетоводно приключване. Междинни и годишни финансови отчети


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. МЕЖДИННИ И ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ.

Всички стопански операции намират отражение в системата от счетоводни сметки. Тази информация съдържа данни за количествената и качествената характеристика на различни факти, явления процеси. Информацията се отнася за тяхната динамика, структура и статика. Счетоводната информация се създава въз основа на извършените стопански операции, намерили отражение в първичните счетоводни документи. Счетоводната обработка на първичните документи е началния етап на обобщаване на счетоводната информация за активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите. По-нататък етапите на обобщаване на счетоводната информация следват в хронологичен ред по счетоводните сметки и при съставянето на различни форми на финансовия отчет. Може да се приеме че завършващ етап в обобщаването и представянето на счетоводната информация е финансовият отчет. Финансовия отчет е подредена система от взаимосвързани отчетни показатели, които характеризират дейността на предприятието за определен период. Финансовия отчет като форма и съдържание е регламентиран в ЗС. Той се съставя задължително за календарната година, която е приета за цялостен отчетен период за дейността на предприятието. В състава на годишния финансов отчет се включват – счетоводен баланс, ОПР, ОПП, Отчет за собствения капитал и приложение. Финансовия отчет се съставя след като се обобщи информацията по всяка счетоводна с-ка, като се установят дебитните и кредитните обороти и крайните салда. Оборотите характеризират измененията на даден отчетен обект, а салдото е израз на състоянието на същия обект в края на отчетния период.

Информацията представена във финансовия отчет, трябва да отговаря на следните изисквания –


Материала е изпратен от: Милана Христова
Изтегли материала