stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-11 08:08:15 [path_image] => /ufiles/2/148/154094/godishno-schetovodno-prikliuchvane-mejdinni-i-godishni-finansovi-otcheti-2.png [article_excerpt] => ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. МЕЖДИННИ И ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. Всички стопански операции намират отражение в системата от счетоводни сметки. Тази информация съдържа данни за количествената и качествената характеристика на различни факти, явления процеси. Информацията се отнася за тяхната динам [meta_keywords] => годишно,счетоводно,прикл,чване,междинни,годишни,финансови,отчети,всички,стопански [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 154094 [title] => Годишно счетоводно приключване. Междинни и годишни финансови отчети [article_page] => 5 [article_html] =>

-раздел Г – общо разходи - гр. Б + извънредни разходи;

-раздел Д – счетоводна печалба – гр. разходи за данъци;

-раздел Е – печалба;

Приходи – раздели –

-раздел А – приходи от обичайната дейност – групи – I- нетни приходи от продажби на продукция, стоки, услуги и други; II - приходи от финансирания ; III - финансови приходи – приходи от лихви, приходи от участия, положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти, положителни разлики от промяна на валутните курсове и други приходи от финансови операции;

-раздел Б – общо приходи за дейността - I + II + III;

-раздел В – загуба от обичайната дейност – IV – извънредни приходи;

-раздел Г – общо приходи – Б + IV;

-раздел Д – счетоводна загуба;

-раздел Г – загуба;

Съдържание на ОПП – третата съставна част на ГФО е ОПП. Освен данни за наличността на парични средства в началото и в края на годината информацията за паричните потоци е групирана в 3 основни групи –

-парични потоци от основна дейност;

-парични потоци от инвестиционна дейност;

-парични потоци от финансовата дейност;

Във всяка група са посочени основните видове постъпления и плащания на парични средства. Паричните потоци се изчисляват по два начина – пряк и косвен метод.

Съдържание –

-раздел А – парични потоци от основната дейност – парични потоци свързани с търговски контрагенти, свързани с краткосрочни финансови активи,държани за търговски цели, свързани с трудови възнаграждения, свързани с лихви, дивиденти и други подобни, от положителни и отрицателни валутни курсови разлики, платени и възстановени данъци върху печалбата, плащания при разпределение на печалби и други парични потоци от основната дейност;

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 9 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154094/godishno-schetovodno-prikliuchvane-mejdinni-i-godishni-finansovi-otcheti-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154094/godishno-schetovodno-prikliuchvane-mejdinni-i-godishni-finansovi-otcheti-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Милана Христова [user_id] => 19047 )