stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-11 08:08:15 [path_image] => /ufiles/2/148/154094/godishno-schetovodno-prikliuchvane-mejdinni-i-godishni-finansovi-otcheti-2.png [article_excerpt] => ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. МЕЖДИННИ И ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. Всички стопански операции намират отражение в системата от счетоводни сметки. Тази информация съдържа данни за количествената и качествената характеристика на различни факти, явления процеси. Информацията се отнася за тяхната динам [meta_keywords] => годишно,счетоводно,прикл,чване,междинни,годишни,финансови,отчети,всички,стопански [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 154094 [title] => Годишно счетоводно приключване. Междинни и годишни финансови отчети [article_page] => 8 [article_html] =>

1. акционерни дружества и командитни дружества с акции;

2. предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

3. кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;

4. предприятия, за които това изискване е установено със закон;

5. всички предприятия, непосочени в т. 1 - 4, с изключение на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и бюджетните предприятия.

- На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието, когато за текущата година превишават един от следните критерии:

1. балансова стойност на активите към 31 декември - 1 млн. лв.;

2. размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата година - 2 млн. лв.;

3. обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди - 1 млн. лв.

- Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.

- Регистрираните одитори, които извършват независим финансов одит на финансови отчети, в одиторския доклад задължително изразяват и мнение относно съответствието между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет за същия отчетен период и/или относно съответствието между годишния консолидиран доклад за дейността и консолидирания финансов отчет за същия отчетен период.

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 9 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154094/godishno-schetovodno-prikliuchvane-mejdinni-i-godishni-finansovi-otcheti-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154094/godishno-schetovodno-prikliuchvane-mejdinni-i-godishni-finansovi-otcheti-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Милана Христова [user_id] => 19047 )