Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Графика на оптималната цена и оптималното количество


ГРАФИКА НА ОПТИМАЛНАТА ЦЕНА И ОПТИМАЛНОТО

КОЛИЧЕСТВО

ПО МЕТОДА НА МАРЖИНАЛНИЯ АНАЛИЗ19
Пресечната точка О = точка на максималната печалба с координати: оптимална цена = $ 79 и оптимално количество = 6 бр. пространството, което се намира между проекцията на пресечната точка О върху кривата на средните общи разходи (АС) и кривата на търсенето (D), е зоната на средната рентабилност.


При маржинални анализ по принцип се търси точката на максималната печалба, която има за координати оптималната цена и оптималното количество. Определянето на една единствена точка обаче представлява на практика идеално положение, а не толкова реална възможност. Ето защо се счита, че по-правило е да се търси зоната на рентабилност около идеалния оптимум. От гледна точка на ценообразуването подобно разбиране означава да се подходи по следния начин:


 да се анализира кривата на търсенето; въз основа на нея да се разработят повече варианти за комбинацията “цена – продажби” по модела “ако – тогава” (“ако цената е ..., тогава продажбите ще бъдат ...”). по този начин ще бъде определен ценовият интервал, в който продажбите ще растат.


 нарастването на продажбите в рамките на ценовия интервал трябва да се свърже с динамиката на допълнителната (пределната) печалба. Количеството е целесъобразно да се увеличава дотогава, докато всяко допълнително продадено изделие носи допълнителна печалба. По този начин може да се намери най-доходоносния ценови интервал.


Маржиналният анализ като аналитичен инструмент определя не само най-доходоносното количество, но дава отговор и на противоположния случай – как може да се губи по-малко, ако това се налага от пазарните условия. Признат ориентир за вземането на решение дали да се прекрати или продължи с разширяването на дадена стопанска дейност са пределните разходи (или по-общо казано променливите разходи). Ако фирмата не може да покрива тези разходи, това е сигнал за временно спиране на бизнеса. Изключенията от това правило са свързани само със социални или хуманитарни причини или, ако се очаква скорошно увеличение на търсенето, а разходите за временното прекратяване на дейността са твърде високи.


Н а к р а т к о


Маржиналният анализ се основава върху философията, че “най-добрата цена” е цената, при която разликата между общите приходи и общите разходи е максимално голяма. Акцентът при този анализ обаче се поставя върху размера на нарастването на общите приходи и разходи в резултат на увеличаване мащабите на конкретната дейност.

Намирането на най-доходоносната цена може да стане както с помощта на маржиналните показатели за приходите и разходите, така и чрез анализ на общите приходи и разходи. В приложение 2 на стр. 408 е разгледан пример за определянето на оптималната цена (от гледна точка на печалбата) чрез максимизиране на разликата между общите приходи иразходи.


Материала е изпратен от: Марийка Василева
Изтегли материала