Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Характеристика на финансово-счетоводния анализ


ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ


 • Източници на информация за анализа.

  • Основни източници- годишен финансов отчет (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток, приложенията, амортизацията и счетоводната политика). Счетоводни регистри, първични и вторични счетоводни документи и счетоводни справки.

  • Други източници:

-вътрешни- счетоводна политина на фирмата, доклад на експерт-счетоводител.

-външни;


 • Същност на анализа.

Процес на избор, съпоставяне и оценяване на финансовата информация.


 • Видове анализ:

 • Статичен- обхваща дейността на фирмата, отразена в счетоводния отчет през последния отчетен период;

 • Динамичен анализ- изследва миналото и бъдещото развитие на фирмата;


Подходи на финансов анализ.

 • Прегрупиране на финансовите статии;

 • Анализ на структурата на актива и пасива на баланса;

 • Съотнасяне между групировки от статии на актива и пасива;

 • Сравнение между получените резултати и използваните капитали;


Основни направления на анализа.

 • Анализ на ликвидността;

 • Анализ на рентабилността;

 • Анализ на финансовата автономност;

 • Други направления;


Потребители на информацията от анализа.

 • Вътрешни-управленски органи;

 • Външни:


Материала е изпратен от: Костадин Костадинов
Изтегли материала