Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Характеристика на личното подоходно облагане


ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛИЧНОТО ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ

Подоходното облагане е важен елемент на данъчната политика. Това е най-важната част на всяка данъчна система, която се изразява в политиката, икономиката и социалното развитие. Възникнало първоначално в Англия, а от началото на 20 век данъка в/у доходите е въведен във всички напреднали държави. В БГ е въведен 1894г.

През историята си подоходното облагане търпи значителна еволюция, осъществена както в теоритичен така и в практичен аспект. Данъците в/у доходите са важен източник на бюджетни приходи. Те се характеризират със:

  • ПД се квалифицират като “справедливи данъци” счита се, че отчитат данъчния капацитет на данъкоплатеца.

  • Те са еластични като приходи на държ.бюджет по отношение цикличността в развитието на икономиката. Зависимостта м/у фазите на оживление и подем и тези на регресия и дегресия според дан.постъпления в бюджета е правопропорционална.

  • ПД са неутрални по отношение на цените на стоките и услугите- те не са непосредствен елемент на цената както косвените данъци. Влиянието им в/у цените е по косвен начин ч/з влиянието им в/у покупателната способност на индивидите.

  • Те се използват за инструмент за макроикономическа стабилизация

  • ПД имат силно влияние в/у поведението на индивидите онтосно избора им м/у труд и свободно време

ПД са втората по значение група от гл.т. на фикса, но фискалното им значение в Б-я е малко. Обикновенно дела им в развитите д-ви е м/у 9-13% от БВП или те формират от 30-40% от дан.приходи.

ДДФЛ е пряк данък, тъй като основа за неговото определяне е личният облагаем доход и пряко засяга благосъстоянието на индивидите. При него има съвпадение между субекта на данъка (платеца) и носителя на данъчното бреме. Чрез ДДФЛ се изземва значителна част от индивидуалните доходи, в резултат на което се извършва преразпределение на доходите и се съкращава гражданското потребление в замяна на държавното. В същото време съществена част от средствата набрани чрез данъка се връщат обратно към индивидите чрез системата на държавните разходи. Въобще няма фин.с-ма в света, която да не прилага индивидуалното подоходно облагане. Личният подоходен данък е парично плащане със задължителен характер, което ФЛ правят в бюджета на държавата, в съответствие с доходите, които получават за определен период от време. Доходът се получава от различни източници и може да се придобие при различна условия. Въпреки това той се приема като индикатор на икотомическото положение и платежоспособността на субекта.

Системи за облагане на личните доходи

-шедулярна система (английска) – при нея тодишниат облагаем доход се разпада на части (шедули) в зависимост от еднородния му характер и източник. Всеки он шедулите се облага самостоятелно с отделна данъчна ставка. Класическата шедулярна система вкл. 5 шедула: а) доходи от собственост на земи, сгради и др.б) доходи от ЦК в) доходи от свобовни професии и предприемаческа дейност г) доходи от работна заплата д) от арендуване на земни участъци


Материала е изпратен от: Росица Димова
Изтегли материала