Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Характеристика на основния капитал на корпоративната единица


Характеристика на основния капитал на корпоративната единица


1. Обща характеристика

Основният капитал на корпоративната организация изразява инвестираните от акционерите суми в нея. Той е стойностна величина на нейните собствени дълготрайни и краткотрайни активи. Абсолютният размер на основният капитал се разглежда като изразител на финансовата мощ на акционерното дружество.

Съдържанието на собствения капитал, съгласно чл. 20. (1) от ЗСч. включва основния капитал, резервите и финансовия резултат, неразпределената печалба и непокритата загуба от минали години.

Характерните черти на основния капитал, които го отличават от привлечения капитал, са както следва:

- той няма дата на падеж (матуритет), на която трябва да се изплати голямата част от сумата на ценните книжа;

- не се изисква задължително плащане на дивиденти по притежаването на части от основния капитал;

- при ликвидация на корпорацията външните кредитори получават първи част от средствата след осребряване на нейните активи с цел удовлетворяване на своите вземания преди окончателното разпределение на корпоративните ресурси между акционерите.

Колкото е по-голям основният капитал, внесен от акционерите, толкова по-голяма е сигурността за кредиторите. За да бъдат защитени кредиторите на корпоративната организация от прекомерно или негарантирано разпределение на корпоративните активи между акционерите, редица национални законодателства изискват корпорациите да поддържат минимално равнище на собствения им капитал. Така кредиторите са осигурени поне с минимално продължаващото ангажиране на акционерите в корпоративния капитал.

Характерното съществуване на юридически изискван минимален капитал е свързано със следното условие в много национални законодателства: корпорациите да емитират акциите си по номинална цена. В тази връзка е необходимо:

- определяне на номиналната цена на акцията;

- задължително продаване на акциите без отстъпка (дисконт), т.е. на сума по-малка от номиналната цена;

- поддържане на юридически изисквания за минимален капитал.


Изискванията на българския Търговски закон са:

- номиналната цена да се посочва на лицевата страна на акциите; акционерните дружества не могат да издават акции с различна номинална стойност;

- акциите могат да се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции;

  • минималната стойност на 1 акция да бъде 1 лв.;

- капиталът на акционерните дружества и стойността на акциите се определят в левове;

- акциите са неделими: когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея съвместно, като определят пълномощник;

- минималната сума на капитала на акционерното дружество е 50 000 лв. При номинална цена на акциите 1 лв., ако корпоративна единица иска да поддържа юридически изискуемия капитал от 50 000 лв., тя трябва да емитира 50 000 бр. акции на сума, не по-малка от номиналната цена, за да се отговори на изискването.


2. Видове стойности на акциите

Акциите имат различни стойности - номинална, емисионна, балансова, пазарна. Номиналната стойност на акцията представлява участието на притежателя й в капитала на компанията; сумата от номиналните стойности на всички акции дава стойността на основния капитал. Когато акциите са безналични, акционерите получават сертификат за притежаваните акции. Съгласно действащото законодателство публичните дружества могат да емитират само безналични акции и акционерната книга се води от Централния депозитар.

Чуждите законодателства допускат емитирането на акции без номинална стойност. Тези акции материализират идеална част от имуществото (активите) на дружеството и се наричат квотни акции.

Емисионна е стойността, по която се извършва първоначалното пласиране на акциите и тя може да бъде равна или по-голяма от номиналната стойност. Разликата между номиналната и емисионната стойност формира т.нар. учредителска печалба и се отнася във фонд „Резервен".

Балансовата стойност на акцията се изчислява, като сумата на собствения капитал се раздели на броя на емитираните акции. Балансовата стойност на собствения капитал зависи не само от първоначално набрания капитал, но и от генерираните от компанията доходи и тяхното разпределение между кредиторите (под формата на платени лихви) и акционерите (под формата на дивидент). Колкото по-голям е размерът на неразпределената печалба и на капитализираните дивиденти, толкова по-голяма е балансовата стойност на собствения капитал като цяло и на отделната акция в частност.


Материала е изпратен от: Станка Трифонова
Изтегли материала