Четв, 26- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Характеристика на основните видове публични разходи


Характеристика на основните видове публични разходи.

Разходи за управление. Те включват:

 • разходи за издръжка на законодателния и изпълнителния на централния и местния апарат на управление;

 • издръжка на ведомствата, прокуратурата, отделите, министерствата, системите за контрол и др.;

 • разходи за функционирането на Народното събрание и издръжка на президента;

 • издръжка на полицията и специалните служби.

Разходи за външноикономическа намеса.

Те се определят от стопанската мощ и авторитет на всяка отделно взета страна. Причините за съществуването и нарастването на тези разходи са:

 • крахът на колониалната система;

 • конкуренцията на международните пазари;

 • поддържането и стабилизирането на политическите режими;

 • разширяване на мащабите на международното разпределение на труда.


13.1. Разходи за образование и наука.

Организациите от системата на образованието се финансират в съответствие с Нормативната уредба на Министерство на образованието и науката. Те имат административно-стопанска и финансово-икономическа самостоятелност като разпределители с бюджетни средства. Организациите от системата на образованието създават материално-технически и финансови условия за ефективен учебно-възпитателен процес, планират своите дейности, определят числеността на персонала и индивидуалните работни заплати.

Финансирането на организациите от системата на образованието се извършва в зависимост от техния характер. Организациите от системата на науката, висшето образование и технологиите се финансират от републиканския бюджет. А организациите от системата на средното образование и предучилищното обучение се финансират от бюджетите на общините, на чиято територия се намират.

Субсидията от републиканския бюджет или от бюджета на общината за организацията се определя като сбор от изчислените разходи по отделните параграфи.

Разходите на организацията от системата на образованието за работни заплати се определят, като се умножи средногодишният брой на персонала по средната брутна работна заплата за отрасъла. При изчисляване на средствата за работна заплата се предвиждат и суми за индексиране през бюджетната година в зависимост от очаквания процент на инфлацията в страната. Средната брутна заплата включва основната заплата и сумите за допълнителна работна заплата за прослужени години, за клас квалификация на учители, научни степени и други подобни. Процентът на допълнителните средства за заплати се определя по фактически данни за предходната година по формулата:

ПСРЗ = ДРЗ х 100

ОРЗ

ПДРЗ – процентът на средствата за допълнителна работна заплата през плановата учебна година;

ДРЗ – средства за допълнителна заплата през отчетната година;

ОРЗ – средства за основна работна заплата на организацията през отчетната година.

Във всички организации от системата на образованието се предвиждат и др.разходи, към които се отнасят:

 • разходи за стипендии;

 • разходи за командировки;

 • средства за медикаменти;


Материала е изпратен от: Никол Алексеева
Изтегли материала