Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Хибридните и дериватните финансови инструменти като инвестиционни обекти


Хибридните и дериватните финансови инструменти като инвестиционни обекти


  1. Видове и характерни особености


Хибридите са варанти, конвертируеми облигации и облигации с call опция. Хибрид се наричат, защото са композирани от два финансови инструмента. Тъй като връзката между двете характеристики на двата вида финансови инструменти зависи от това дали инвеститорът ще упражни правото си на смяна на единия инструмент с другия, е наложително първо да се разгледат опциите. (за това се казва за хибридите, че приличат на опцииЮ) А те са част от дериватните инструменти.

Дериватите са опции, фючъри, форуарди и суоп. “Дериватни” идва от “derivativederive” = “произхождам от” т.е. стойността на дериватните инструменти произхожда от стойността на друг финансов инструмент. Дериватите се наричат още и условни бъдещи права (contingent claims).


Опции: Опциите са договори за покупко-продажба. Едната страна има задължение, а другата респективно право. Има два вида опции. Първият, опцията за купуване (call option) дава право на притежателя да закупи определен базов актив, на определена фиксирана цена (цена на упражняване) до определена дата. Базовият актив от опцията, който ще стане притежание на инвестиралия в опция е задължение на продавача на опцията.

Вторият, опция за продажба (put option) дава право на притежателя си да продаде определен базов актив на определена цена и дата. Опции се търгуват от 1973 г. след създаването на Chicago Board Option Exchange. Но не е задължително търговията на опции да е борсово организирана. Опциите се продават и на over-the-counter пазари. При търгуване с опции, разплащанията се уреждат чрез клирингови къщи. Клирингът се провежда по клирингова палати за опции (OCCOptions Clearing Coproration например). Базовия актив на опците може да е много различен. Той може да е акции, облигации, фючърни договори, борсови индекси, валутни, Т-bill-ове и т.н.

Разликата между Американските опции и Европейските е, че при първите опцията може да се упражни преди определената дата, докато при вторите опцията се упражнява на определената дата. Опцията се закупува срещу премия (premium). Печалбата при опция за закупуване е:

Печалба = (ЦенаБА – Фиксирана ценаБА) – премия

ЦенаБА – настояща цена на базовия актив

Фиксирана ценаБА – фиксирана цена на базовия актив

Премия за закупуване на опция

Печалбата при put option:

Печалба = Фиксирана ценаБА - ЦенаБА


След като упражняването на опцията зависи от волята на притежателя ú, той би бил склонен да упражни правото си, сравнявайки цената на базовия актив и пазарната цена на опцията. Съотношението пазарен курс на актива : фиксирана цена има 3 възможни стойности, които са от значени за притежателите на опциите. Една опция може да е в парите (in the money), на парите (at the money), когато съотношението курс/фиксирана цена е 1, и вън от парите (out of the money). Първата и последната стойност на това съотношение получават различен смисъл, в зависимост от това дали опцията е за купуване или продаване на базисен актив, както и от това дали се продава/купува call опция или продава/купува put. [Apropos, двете позиции – купува и продава на опциите са респективно дълга (long) и къса (short).] Например, при long call опция (купувач на опция за закупуване на базов актив) се очаква, че цената на актива ще се повиши. Ето защо държателят иска още сега да фиксира цената на закупуване, така че очакваният от него повишен курс да доведе до печалба за инвеститора в long call. Очакването съотнонение курс на базов актив/фиксирана цена ще е по-голямо от единица. Тогава in the money за long call е при съотношение >1. Oчакванията са както следва:


Материала е изпратен от: Кольо Тодоров
Изтегли материала