Неделя, 28- ми Ноември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Биология

Химикотехнологичен процес


Процесите при които се извършва целенасоченоисменение в химичния състав на преработваните суровини чрез провеждането на химични реакции ,физикохимични превръщания или съчетаването им , се наричат химикотехнологични.
Чрез даден химикотехнологичен процес се цели да се получи нов продукт с желан състав. Един химикотехнологичен процес може да бъде разделен на следните последователни стадии (етапи) : подаване на реагените в зоната на реакцията ; химични превръщания ; отделяне на готовите продукти от зоната на реакцията

# Подаването на реагените в зоната на реакцията се основава на молекулна или конвекционна дифузия ако реакционната смес се разбърква интензивно , конвекционното движение на реагените се нарича турбулентна дифузия. Например ппи процеса изгаряне на въглища молекулите на кислорода се движат от въздущното пространство към повърхността на твърдите частици.При всаимодействие с въглерода протича следната реакция :
C+O2->CO2
Ако въздухат около твърдите въглещни частици е неподвижен , движението на кислорода и отвеждането на СО2 се осъществяват за сметка на безпорядъчното движение на движещата се среда , когато въздушния поток се премества около частиците на въглерода , посочените вещества се пренасят както чрез молекулна дифузия , така и чрез конвекционна дифузия .
Химичните превръщания представляват най-важния стадии на технологичния процес . При тях веществата претърпяват редица сложни химични промени , в резултат на които се образува желания основен продукт. Успоредно с това се получават странични продукти и отпадаци . Готовите продукти се отделят от зоната на реакцията както и при подаването на реагентите чрез дифузия и конвекция .
# Механични процеси – те намират приложение при подготовката й транспортирането на твърдите материали. Такива са процесите : раздробяване , сортиране , смесване , транспортиране .
# Хидромеханични процеси- към тях спадат транспортирането на течности , посредством трабопроводи , разделяне на нееднородни смеси чрез утаяване , филтруване , центруфугиране , а също така сгастяване и транспортиране на газове .
# Топлинни процеси – към тях спадат нагряването , охлаждането , испаряването , кондензацията и други . Към тази група процеси може да се причисли охлаждането до много ниски температури.Тези процеси се отделят понякога в самостаятелна група –хладилни процеси .
# Дифузионни процеси (масообменни) – тива се технологични процеси , при които става пренасяне на вещества от една фаза в друга . Към тях спадат едни от най- важните технологични процеси- дестилация , абсорбция , адсорбция , ректификация , ектрация , кристализация и други .
# Химични процеси – те са свързани с химичната промяна на веществата . Скоростта им се определя от законите на химичната кинетика .
2.Според характера на осъществяването им във времето процесите се делят на периодични , непрекъснати и комбинирани .

# Периодични процеси - При тях отделните стадии (операции) се извършват чрез различни периоди от време . Изходните материали се подават и получените продукти се отстраняват през точно определени интервали от време . Обикновенно периодичните процеси протичат с малка скорост като не се постига пълно използване на суровините , а механизирането и автоматизирането им е затруднено.
3 В зависимост от характера им химичните процеси биват :
# Прости , които могат да бъдат описани с едно единствено стехеометрично уравнение . Общия вид на което е mA+ nB+… ->pC+QD+… , където MNPQ са борят на моловете с които съответните вещества очастват в реакцията .
# Сложни , които се описват с повече от едно стехеометрично уравнение различават се паралелни , последователни и смесени сложни процеси .
Процесът А ->В[е пример за
А->C паралелен процец, докато процесът А->В->C е пример за последователен процес]
4 в Зависимост от фазовото състояние на реагентите процесите се делят на :
# Халогенни (еднородни) при които всички реагиращите вещества се намират в една фаза – газова ( Г) , течна ( Т) или твърда (Тв)
# Хетерогенни , при които реагиращите вещества представ;яват системи с две или повече фази .
При двуфазните системи могат да всаимодействат вещества в следните фази : газ- течност ( Г-Т) , газ –твърдо вещество (Г-Тв), течност- течност ( Т-Т) , когато течностите не се смесват , течност- твърдо вещество (Т-Тв) , твърдо-твърдо вещество(Т-Тв). Съществуват и много фазни системи с три и повече фази . При всички хетерогенни процеси съществува гранична повърхност между фазите . Такива процеси по често се срещат в практиката от хомогенните .
5 Класификация на химикотехнологичните проце въз основа на параметрите
Съвкупността от основните параметри , които влияят върху скоростта на процесите, добива и качеството на продукта , съставлява неговия технологичен режим .Оптималните параметри на технологичния режим определят максималната производителност. Поради това тези параметри могат да служат за класификация на химокотехнологичните процеси. За по - голяма част от химикотехнологичните процеси основсни параметри са температурата , налягането , концентрацията на реагиращите и получените вещества видът и активността на използвания катализатор , начинът и степента на разбъркване на реагентите. В химичната технология се срещат някои специфични процеси за които по – голямо значение имат други показатели на технологичния режим. Така например за електрохимичните производства означение са параметрите напрежение плътност на тока .
Процесите биват :


Материала е изпратен от: Николай Златев
Изтегли материала