Пон, 21- ви Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Идеята за проектното управление на инвестициите. Условия, същност и особености на инвестиционните проекти


Идеята за проектното управление на инвестициите. Условия, същност и особености на инвестиционните проекти.

Инвестиционен проект- средство за извършване на необходима промяна в стоп. дейност.

Бизнес-проект- с него се означава както намерението за извършване на някаква промяна или нововъведение в предприятието, така и самият процес на осъществяване на тази промяна.

При тях се прилагат еднакви принципи, подходи, методи и пок-ли за разработване и оценка на плановите док-ти, изградени в/у теорията за повременната ст-ст на парите.

Осн. различия м/у инвестиц. проект и бизнес план:

1) инв. проект винаги е насочен към създаване, обновяване или разширяване на кап. активи на предпр-ято, докато бизнес планът не е задължително да съдържа инв. ел-т.

2) бизнес планът обикновено се разработва за по-кратък , най-често средносрочен период-от 2-5г. Инвест. проект обхваща много по-широк времеви хоризонт , който се определя от приетият критерий за измерване на срока на икон. живот на проекта. понякога до (10-20г.);

3) бизнес-планът обхваща комплексно и пълно всички ресурси и резултати на стоп. дейност за разглеждания период, а инв. проект се ограничава до частичните промени, породени от изграждането на конкретния обект. Ето защо при оценката на инв. проекти се включват само формираните от тях приходни и разходни пар. потоци, които определят и ефективността на инвестирания кап-л.

Майкъл Томсет формулира 4 осн. разлики м/у проекта и рутинната задача:

1) Проектът е изключение от обичайните ф-ции за дадено работно място или изпълнител, докато рутинната зад. е в рамките на традиционно установените функции;

2) повтарящите се задачи се ограничават в рамките на дейността на съотв. структурно звено. Дейностите по проекта са свързани по фази, етапи и очаквани резултати, поради което включват и координиране е други структурни звена и външни партньори.

3) Целите и сроковете на проекта с аспецифични иограничени, а рутинните задачи и дейности се изпълняват в съответствие с общите цели и установените срокове.

4) изпълнението на проекта води до определени, конкретни и очаквани резултати-сграда, машина, технология, продукт и доходите от тяхната производствена експлоатация. Рутинните задачи не са насочени към определен резултат, а само към поддържането на процесите и нормалното функциониране на с-мата.

Условия, същност и особености на инвестиционните проекти.

Инвестиц.проекти могат да се разглейдат от различни позиции. Независимо от разнопосочните интереси , има някои общовалидни условия, без които една дейност не може да се определи като инвестиционен проект:

1)обект на проекта е не цялата стоп. дейност, а отделнмо взета промяна или

нововъдедение в нея. От тази гл.т. обектите на инвестиц. проектиране могат да бъдат:

-производство на ново изделие или услуга;

-промяна или подобряване на вече произвеждан продукт;

- повишаване на кач-вото на продуктите и услугите;

- разширяване на пазари с определени завоювани позиции;

- навлизане на нов пазар, респ. оттегляне от досегашните пазари на ф-мата;

- разширяване на географското присъствие на регионалните и м/унар. пазари;

- промянан на прилаганите технологии;

- подмяна н апроизводственото оборудване;

- снижаване на разходитеза производството и реализацията на продукцията;

- създаване на ново предприятие, изкупуване на съществуващо, сливане;

- интеграция и диверсификация на бизнеса.


Материала е изпратен от: Станка Сивкова
Изтегли материала