Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Икономическа характеристика и проблеми на товарните превози


ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМИ НА ТОВАРНИТЕ

ПРЕВОЗИ

1. Показатели за товарната превозна дейност на железопътния транспорт.

Обемът на товарните превози, извършвани от железопътния транспорт, се определят от редица фактори, като например количеството на производството на видовете продукция в националното стопанство, териториалното разположение на това производство, характерът на икономическите връзки между различните райони, организацията на търговската и снабдителната дейност и др. Съществено влияние върху количеството на превозваните товари оказва и структурата на производството. По принцип увеличаването на относителния дял на продукцията с високи цени предизвиква забавяне на темпа на нарастване обема на товарните превози в сравнение с увеличението на производството в стойностен израз^ За относително намаляване обема на превозите влияе също развитието на местното обогатяване на каменните въглища и рудите за цветни метали, производството на електроенергия в мястото на добива на нискокалорични въглища и др. Същевременно действат фактори за относително по-бързо нарастване на обема на превозите в сравнение с увеличението на производството. Такъв фактор е например увеличаването на т. нар. повторни превози. Величината им зависи главно от организацията на търговската и снабдителната дейност, респ. от разположението на складовата мрежа. Редица продукти при движението си от производителя към потребителя преминават няколко пъти през складове за съхранение - например зърнени храни, тютюн, химически торове и др. Отношението на количеството на превозената продукция в тонове към произведените тонове от същия вид продукция за даден период се нарича коефициент на превозимост. Коефициентите на превозимост за различните видове продукция могат да се изчисляват общо за цялата транспортна система и по отделни видове транспорт, в това число и конкретно за железопътния транспорт. За по-голямата част от масовите товари коефициентът на превозимост е по-малък от единица, доколкото част от продукцията се потребява в мястото на производството и не постъпва за превоз. Не са малко обаче и товарите, за които коефициентът на превозимост е по-голям от единица - особено в случаите, когато при движението им от мястото на производството до мястото на потреблението преминават през междинни складове, или когато се извършват комбинирани превози с участието на два или повече видове транспорт (железопътен-автомобилен, железопътен-воден, воден-железопътен-автомобилен и др.), както и при случаите когато потребностите от даден продукт се осигуряват чрез внос от други страни. Товарната превозна дейност на железопътния транспорт се характеризира с помощта на определена система от показатели: количество на превозените товари в тонове, извършена превозна работа в тонкилометри, средно превозно разстояние на един тон товар, брой на натоварените вагони и средно статично натоварване на един вагон. Количеството на превозените товари в тонове е един от основните показатели на товарната превозна дейност на железопътния транспорт. Изчисляването му е изходен момент при планирането на товарните превози, чрез който се внася съизмеримост между обема на производството и обема на превозите, т. е. установява се каква част от произведената продукция подлежи на превозване_|Той определя количествената страна на началния момент на превоза - натоварването, и крайния момент на превозния процес, респ. разтоварването.£Не може обаче да отрази превозния процес в неговата същност - преместването на товарите от едно място на друго. За изчисляване на превозната работа в тонкилометри се използват показателите средно превозно разстояние и количество на товарите. Средно превозно разстояние се установява както за всеки отделен вид, а така също и общо за всички товари, превозвани по железопътния транспорт. Колкото по-голямо е средното превозно разстояние при едно и също количество на превозените товари, в тонове, толкова по-голяма е величината на превозната работа в тонкилометри и обратно! Величината на средното превозно разстояние е средно претеглена стойност и основно зависи от големината на територията на отделните страни, специфичното разположение на жп мрежа, териториалното развитие на производителните сили, количеството и структурата на превозваните товари, а също и рационалната организация на превозите. Основен количествен показател за товарната превозна дейност в железопътния транспорт е извършената превозна работа в тонкилометри. За всеки отделен товар тя може да се получи като количественият размер на всяка кореспонденция между отделните пунктове на жп мрежата се умножава по съответното разстояние, след което получените резултати се сумират за всички товари. Въз основа на превозната работа в тонкилометри се определят необходимият жп подвижен състав, разходите на материални ресурси и жив труд и т. н. Разгледаните до тук показатели намират приложение във всички видове транспорт. Специфични за железопътния транспорт са и показателите брой на натоварените вагони и средно статично натоварване на един вагон. При планирането на тези два показателя е правилно най-напред да се изчисли броят на натоварените вагони, а след това - средното статично натоварване на един вагон. Това може да стане въз основа на количеството на превозваните товари по видове и техническите норми за натоварване на вагонитадПо-конкретно при определяне средното статично натоварване за даден вид товар като изходна основа за изчисляване на натоварения пробег на вагоните обикновено се използва следната формула:


Материала е изпратен от: Марийка Василева
Изтегли материала