Петък, 23- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Икономиката на аграрното предприятие като учебна дисциплина


Икономиката на аграрното предприятие като учебна дисциплина

Всяка икономическа дисциплина има за цел да представи доп. информация как да се използват оптимално производствени ресурси, как да бъдат разпределени ест. блага м/у соц. групи или м/у различни периоди. Дисциплината икономика на аграрното предприятие (АП) главно има за цел да характеризира и анализира специфични ик. проблеми на аграрния сектор(АС). От тази позиция дисциплината може да се счита за конкретизация и продължение на микроико-та.

Не случайно в литературата се посочва че аграрната ик-ка (АИ) е приложна сфера на микроик-та. Като самостоятелна научна дисциплина, ик-та на АП възниква в края на 19 и нач. на 20 век в САЩ. Нейното обособяване като самостоятелна научна дисциплина е породена от необходимостта доп. да се обучават фермерите по проблеми, свързани с използване на ресурсите, определяне цените на селскостопанската продукция, определяне размера на държавните субсидии, формиране доходите на земеделските производители.

АИ има за цел да характеризира особеностите на възп/ния в АС. В ик. литература има различни становища какво да вкл. този сектор. В тесен смисъл на думата АС вкл. предприятията , които произвеждат растениевъдна и животновъдна продукция., която може да се ползва за прясна консумация или като суровина за хранително-вкусовата промишленост.

В по-широк смисъл АС освен посочените предприятия включва доп. следното:

1. Предприятията за производство на ресурси, използвани при селскостопанските технологии. Такива са предприятията за производство на СС техника, химически торове и препарати, медикаменти за лечение на животни и други.

2. Предприятия за преработка на СС продукция. Най често това са предприятия за производство и преработка на месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, хляб и хлебни изделия, производство на консерви и други.

3. Предприятия които се занимават с дистрибуция, търговия на суровини за СС и на СС продукти.

4. Предприятия от т. нар. обслужваща сфера. Това са такива за ремонт на СС техника, агрохимическо обслужване, ветеринарно обслужване, научните звена и образованието на кадри за СС, създаването на литература и нейното разпространение по проблемите на АС. Може да се обобщи, че секторния подход в ик-ката нарушава обособените до момента отрасли на ик-ката. Така аграрния сектор включва освен предприятията от СС и от ХВП, СС машиностроене, търговия, наука и образование. Много често на практика не се разграничават двата подхода, поради което се затруднява анализа на ик. отношения м/у елементите на АС.


Особености на СС производство и тяхното влияние в/у АС


В съвременните предприятия и формирани структури най-често се преплитат СС производство и промишленото пр-во, търговия на услуги, независимо от това в СС пр-во има редица особености, които са с важно икономическо значение както при организация на технологичния процес, така и при организирането на ик. отношения с други отрасли или елементи на АС.

Най важните особености на СС технологичен процес са следните:

  1. Като ресурси при СС пр-во се използват земята, растенията и животните. Характерно за земята като ресурс е, че тя има редица особености, които не само влияят в/у пр-вото, но и непосредствено го обслужват.

  2. Използването на растенията и животните като ресурси предизвикват преплитане на ик. и биологическите фактори. При това биологическите фактори имат решаващо значение.

  3. СС пр-во е силно зависимо от природно-климатичните условия и фактори. При други отрасли тези фактори също влияят, но значението им не е такова. Именно това прави СС пр-во рисково, сезонно, териториално, специализирано.


Материала е изпратен от: Светлана Любенова
Изтегли материала