stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-22 05:02:10 [path_image] => /ufiles/2/147/153250/imushtestveni-danyci-v-republika-bylgariq-1.png [article_excerpt] => Имуществени данъци в Република България. На сегашния етап в данъчната система такива данъци са: 1.Данък върху недвижимото имущество. Обект на облагане с този данък са разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти, строителните граници на населените места, както и разположените из [meta_keywords] => имуществени,данъци,република,българия,сегашния,етап,данъчната,система,такива,данъци [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153250 [title] => Имуществени данъци в Република България [article_page] => 1 [article_html] =>

Имуществени данъци в Република България.

На сегашния етап в данъчната система такива данъци са:

1.Данък върху недвижимото имущество. Обект на облагане с този данък са разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти, строителните граници на населените места, както и разположените извън тях, които имат някаква използванемост, независимо каква. Имоти с данъчна оценка до 1 400 лв. включително. Земеделските земи и горите не се облагат с данък.

Субекти на облагане са собствениците на облагаеми имоти. А при учредено вещно право данъчно задължен е ползвателя на имота. Платци на данъка са също така и собствениците на сгради построени върху държавна или общинска земя.

В случаите когато фирми в качеството си на концесионери ползват държавни или общински имоти са длъжни да плащат данък върху тях. Следователно, налице е твърде широк кръг на данъчно задължените лица.

Деклариране на данъка:

При новопостроени сгради или новопридобити имоти декларирането трябва да стане най-късно до два месеца от датата на придобиване. Декларирането става според общинския съвет (отдела за събиране на местните данъци и такси). Това е така защото данъка върху недвижимото имущество, както и всички останали имуществени данъци у нас са местни. Приходите от тях се използват за финансиране на местните бюджети.

Данъка се внася в следните срокове, на четири равни вноски както следва: от 1 февруари до 31 март; от 1 април до 30 юни; от 1 юли до 30 септември; от 1 октомври до 30 октомври. Данъчния размер на този данък се определя с наредба на общинския съвет, като според Закона за местните данъци и такси може да варира в границите от 1,5 % до 3 ‰ (промила).

Данъчната основа на този данък е данъчната оценка на облагаемия имот. Данъчната оценка се определя по ред определен в ЗМДТ. Тя се изчислява по следната формула:

ДО = БС . Км . Ки . Кх . Кв . Ко . Пл

ДО – данъчна оценка;

БС – базисна данъчна стойност. Определя се за 1 м2 в зависимост от конструкцията и вида на обекта (при панелното строителство е по-ниска).

Км – коефициент за местоположение. (в ЦГЧ или в покрайнините на града).

Ки – коефициент за инфраструктура.

Кх – коефициент за индивидуални характеристики.

Кв – коефициент за височина.

Ко – коефициент за овехтяване. Отчита факта, че стойността на имуществото намалява т.е. амортизира се.

Пл – разгъната площ на облагаемото имущество в м2.

Целта на ДО да е близо до и да отразява пазарната стойност на облагаемия имот. Време / Цена


Цена - РДО относително постоянна величина


цената на имота t - време

2.Данък върху наследствата.

Данъка върху наследствата също е местен данък и обект на облагане са наследниците по закон или чрез завещание имущества в страната и чужбина на български граждани, както и имущества на чужди граждани на територията на страната. Включват се движими и недвижими вещи (в обекта на облагане), както и права върху такива вещи. Обект на облагане също така са вземания, парични средства под формата на влогове и депозити, ценни книжа и др. финансови активи към момента на откриване на наследството. Субекти на данъка са наследниците по закон или завещание. Данък върху наследството не се плаща от преживелия съпруг.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 3 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153250/imushtestveni-danyci-v-republika-bylgariq-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153250/imushtestveni-danyci-v-republika-bylgariq-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Станка Трифонова [user_id] => 8708 )