Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Имуществени данъци в Република България


Данъка се декларира в срок до шест месеца от датата на откиване на наследството. Декларацията се подава от наследниците в общината на последното местоживеене на наследодателя. Там се посочва по вид, стойност, местонахождение и др.

Данъчната основа на този данък се определя като сума от данъчните основи на наследеното имущество, като за недвижимите имоти се използва данъчната оценка определена чрез горната формула, за валутата се използва централния валутен курс на БНБ към деня на откриване на наследството. За ценните книжа – борсовия курс към деня на откриването на наследството, ако не са борсово оценени тяхната номинална стойност. За превозните средства – тяхната застрахователна стойност.

От така получените данъчни основи се приспадат някои суми :

  • задължения на наследодателя;

  • права и вземания прехвърлени на държавата;

  • до 1 000 лева разноски за погребението;

  • дребна покъщнина и земеделски инвентар.

Така получената наследствена маса се разделя на наследствени дялове, ако такава няма регламентирана в завещанието се разделя по реда на Закона за наследството.

Размерите на данъка са деферинцирани в зависимост от характера на наследниците:

  • от 0,7 % до 1,4 % за братя и сестри и техните деца; за дял над 250 000 лв,;

  • от 5 % до 10 % във всички останали случаи за дял над 250 000 лв.

Това са граници , които са регламентирани в ЗМДТ, а конкретния данъчен размер се определя с наредба на общинския съвет. Срокът за плащане на Дадъка върху наследствата е два месеца от датата на получаване на съобщение, в което се определя неговата сума.

3.Данък при придобиване на имущество чрез дарение и по възмезден начин.

Обект на облагане с този данък са имущества придобити, подарени или чрез заплащане на тяхната цена или чрез замяна (бартер) на територията на дадена община. Като облагаеми имущества са:

  • недвижими имоти и моторни превозни средства.

Не са облагат с данък върху дарението прехвърлени между роднини по права линия или съпрузи имущества. Субекти на данъка са приобретателите (купувачите) на облагаемите имущества. При замяна данъчно задължени са лицата придобили имуществото с по-висока стойност. За недвижимите имоти данъчната основа е цената на придобития имот, а що се отнася до останалите случаи се определя аналогично на данъка върху наследството. За движимото имущество - застрахователната стойност на превозните средства, която не може да бъде по-ниска от данъчната оценка.

Данъчните размери са същите както при данъка за наследството, когато става дума за дарение. При възмездно придобито имущество, данъчния размер е от 2 % до 4 % в зависимост от общината.

Срока за плащане и деклариране е до два месеца от датата на придобиване на имуществото.

4.Данък върху превозните средства.

Обект на облагане са превозните средства регистрирани за движение по националната пътна мрежа; корабите вписани в регистрите на българските пристанища; въздухоплавателните средства вписани в аналогичния регистър.


Материала е изпратен от: Станка Трифонова
Изтегли материала