Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Инфлация-същност, фактори, последици


ИНФЛАЦИЯ – СЪЩНОСТ, ФАКТОРИ, ПОСЛЕДИЦИ

Същност на инфлацията

Инфлацията като икономически феномен.

Терминът инфлация се използва в икономиката за означаване на прекомерното увеличаване на парите в обръщение, което рефлектира върху увеличаване цените на стоките и услугите и понижава покупателната способност на парите.

Главните причини за инфлацията са:

  • по-бързото нарастване на НД в сравнение с БНП;

  • увеличаване на бюджетния дефицит;

  • увеличаване скоростта на паричното обръщение;

  • външна обезценка на валутите и др.

Но инфлацията е сложно и многофакторно явление. Обикновено за инфлация се говори, когато се наблюдава видимо обезценяване на паричната единица, което намира израз в повишаване индекса на цените. Обезценката в този случай е над нормалното и продължава през дълъг период. М. Фридмън определя инфлацията предимно като устойчиво и продължително нарастване на цените. Когато е налице инфлация + спад в икономическия растеж и увеличаване броя на безработните говорим за стагфлация.

Водещи съвременни теории за инфлацията

Съвременните теории за инфлацията са в две основни направления развивани от монетаристите и кейнсианците.

Според монетаристите инфлацията е само паричен феномен. Такава ситуация възниква, когато ПП се повишава “монетарен импулс”. За М. Фридмън инфлацията е едно устойчиво и непрекъснато нарастване на цените, паричен феномен, предизвикан от излишъка на пари по отношение на пр/денята инфлация. Според М. Фридмън и последователите му “монетарния импулс” има информационни въздействие, но в краткосрочен план.

За Дж. Кейнс и последователите му инфлацията възниква в реалния сектор (а не като паричен финомет) като свръхтърсене на стоки и услуги. Повишава се платежоспособното търсене в сравнение с предлаганата на пазара продукция. Размяната между тези две величини е “инфлационната ниша”.

Е. Хансен приема инфлационните процеси като резултат от измененото парично търсене. Той разглежда инфлацията като стихийна и производна. Произвадната инфлация се свързва с наличието на излишно търсене, а причината за стихийната инфлация са индексацията на доходите.

Общото е разглеждането на инфлацията като процес на обезценка на парите (повишаване на цените), нарушаване процеса на паричното обръщение и диспропорции в системата на възпроизводството.

Разновидности на инфлацията

  1. Според темпа на обезценка

  1. Умерена инфлация – тази при която годишното увеличение на цените е до 10%. Тя има стимулиращ ефект върху икономическия растеж.

  2. Галопираща инфлация – покачването на цените е от 20 до 200% годишно. В резултат на това се намалява силно покупателната сила на парите.

  3. Хиперинфлация – повишението на цените е с 50% месечно в продължение на 1 година.

Подобно е разграничаването на инфлацията на:

  1. Инертна – когато равнището на цените се покачва равномерно и постоянно, но в малки размери (например 2-3% годишно).


Материала е изпратен от: Керан Михаелов
Изтегли материала