Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Инфлация-същност, фактори, последици


Инфлация - същност, фактори, последици.


Причините за инфлацията са: - по-бързо нарастване на нац.доход в сравнение с брутния нац. пр-кт; - увеличаване на бюджетните дефицити; - увел. на скоростта на паричното обръщение; - външна обезценка на валутите и др.

Инфл. в съвременната пазарна ик-ка е сложно и многофакторно явление. Обикновено за инф-я се говори при видимо безценяване на паричната ед-ца, намиращо израз в повишаване индекса на цените (или падане на вал.курс). Класическата инф-я възниква като явление, свързано с паричното обръщение и книжните пари. Първоначално тя се появява като препълване на к-лите на обръщението с излишни парични знаци, което води до обезценяването им и повишаване на стоковите цени.

Според монетаристите инфл-ята е само паричен феномен. Такава ситуация възниква, когато паричното предлагане се повишава.

За Кейнс и неговите последователи инфл-та възниква в реалния сектор като свръх търсене на стоки и услуги, т.е. като взаимод. м/у инфл., данъците и разпределението на доходите следствие на неочакваното повишаване на неконсумативното потребление.

Общото е разгл. на инфл. като пр-с на обезценка на парите, нарушаване процеса на паричното обр-е и диспропорции в с-мата на възпроизводството.

Според темпа на обезцинкагта се различават 3 осн. разновидности на инфл.: - умерена - има стимулиращ ефект в/у ик-я растеж /годишно евеличаване на цените до 10% - в развитите страни.

- галопираща - покачване на цените от 20 до 200% годишно; - хиперинфлация - повиш. на цените е с 50% месечно в продължение на 1г.

Подобно е и разграничаването на инфл. на : инертна, пълзяща, галопираща и хиперинфл.

Може да се разграничат : нормална, пълзяща, скокообразна и унищожителна инфл.. А също така балансирана и небалансирана. Срещат се детайлизиране на инфл. на : администрирана, секторна и структурна.

Инфлационните фактори могат да се обособят в две гр.:1.Парични - изразяват се в прекомерното платежоспособно търсене: а) коефициент на миним. задължителни резерви - има обратнопропроционална връзка с паричното предл.; б)незаемана парична база; в) богатството; г) сконтовия % - влияе обратнопропроционално в/у пар придл.; д) незаконната д/ст; е) увелич. на лихв% на транзакционнитедепозити.

2.Непарични - възникват при обръщението на реалните ик-ки блага и рефлектират в променената величина и ст/ра на разходите. Тук се отнасят: а) ролята на монополите и монополното ценообразуване за предизвекване на инл-нни процеси - особено, ако няма ефективно антимонополно законодателство.

б) начина на ценообразуване чрез т.нар. разходно-калкулативен модел; в) повишаването на номиналната и реалната РЗ.

Последиците от инфл. са различни и многопосочни. Това зависи от размерите на обезценката и от скоростта на продължителността й. Инфл. оказва значително и отрицателно влияние в/у спестяванията и доходите на населението. В определени случаи дори се обезмисля самото спестяване. Влиянието на инфл. зависи от това дали е балансирана или небалансирана и дали е предвидена или не. В случай, че е предвидена кредиторите предвиждат повиш. на цените и вкл.в лихв% съответната инфл-нна премия, а доставчиците на суровини вкл.в цената им съотв. надбавка. Предв. инфл.обаче намалява ефективността на ик-ката и обезмисля дългоср.инв-ции.


Материала е изпратен от: Марийка Георгиева
Изтегли материала