Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Инфлация-същност, фактори, последици


Инфл. води до негативни промени в общодърж. финанси. Намаляват постъпленията в ДБ и местните бюджети и възникват бюджетни дефицити.

Измерването на инфл.практически се осъщ-ва ч/з ценовите индекси като съотношение м/у сегашната цена на 1 стока и нейната предишна цена. Най-често инфл. се изчислява на базата на потребителски стоки. Използва се обикн.следната формула И= (Ц1-Ц0)/Ц0, където И-процентен изменител на инфл.;Ц1- индексът на потр. стоки приз тек.година; Ц0индекс на потр. стоки от предишната год.

За основен измерител на инфл. обикновено се приема”дефлаторът на БВП-кт”. Този показател представлява съотношението м/у БВП по тек. и по съпоставими цени. Ценовото равнище е показател за величината на цените през наблюдаваната година в сравнение с цените от определена базова година. Ценовият индекс е показател за измерване на ценовото р-ще. Величината на този индекс се установява по отношение на базисната година. Инфл.може да бъде измерена и ч/з потребителски ценови индекс в %.

Антиинфл-та политика може да се провежда от : органите на изпълн.власт; ЦБ и от ик-те субекти. Антиинфл-та п-ка може да се прояви като:

1.Последваща - при нея се предприемат мероприятия и действия, насочени към регулирането на вече появили се инфл-и пр-си; 2.Превантивна - при нея е възможно да се осъщ. мероприятия, които да възпрепятстват, минимизират или отложат проявата на ин-я.

Антиинфл.п-ка може да бъде посочена за въздействие в/у: - причините на инфл.; - последиците от инфл.

Значителна ефекнивност може да се получи само при провеждане на онтиинфл.п-ка от първия тип. Обикновено антиинфл.п-ка се провежда със закъснение, поради което се атакуват само последствията от инфлацията.

Материала е изпратен от: Марийка Георгиева
Изтегли материала