Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Интерпретация и използване на финансово-счетоводните отчети


  1. Текущ коефициент – ТК

парични средства + ЦК + дебитни вземания + запаси

  1. Ликвиден коефициент - LK

Ако двата коефициента са твърде ниски се наблюдава следното:

Забавяне на плащанията към кредиторите;

Постоянен проблем, как да се намерят средства за изплащане на работните заплати;

Кредиторите могат да спрат снабдяването поради забавено плащане;

Често се отлага важен ремонт или замяна на основно средство;

Често се отхвърлят изгодни инвестиционни проекти.

Ако двата коефициента са твърде високи се наблюдава следното:

Капитала не се изпълнява ефективно, което намалява общата степен на възвръщаемост;

Поддържат се прекалено големи стокови и материални запаси, от което складовите разходи и загуби от залежали стоки са големи;

На клиентите се дават неоправдани дълги срокове за изплащане на сметките им.

Различаваме две финансови стратегии на фирмата:

 Пасивна (умерена) стратегия, която разчита на стопанската сигурност. Финансите са ориентирани към запазване на ликвидността. Да се поддържа с приоритет едно високо равнище на ликвидност, означава да се замразят в парична форма капиталите и да не се използват по най-ефективния начин.

 Агресивна (рискова) стратегия, при която преследването на максимални печалби често води до въвличане в стопанския оборот на всички касови наличности и увеличаване задлъжнялостта на фирмата. При нея финансите се ориентират към запазване на рентабилността.

Горната граница на рентабилността се поставя от минимално необходимите условия за съществуване на ликвидност (текущ коефициент =2; ликвиден коефициент =1)

Основни финансови съотношения гарантиращи възможността

фирмата да изплаща своите дългове

Съотношения

 Работен капитал

 Текущ коефициент

 Ликвиден коефициент

 Оборот на дебиторската задлъжнялост

 Среден период на събиране на вземанията

 Оборот на запасите

 Среден период на продажби

 Съотношение “доход – лихвени разходи”

 Съотношение “дълг – капитал”

 Балансова стойност на акциите

От 1 до 7 представляват интерес за краткосрочните кредитори;

8 и 9 представляват интерес за дългосрочните кредитори;

10 представлява интерес за собствениците, акционерите.

Търси се отчета за п-ди и р-ди


Сч. Б-с в активната страна ср. На краткосрочните активи

Оборот на дебиторската задлъжнялост - ОДЗ


Материала е изпратен от: Стелиян Георгиев
Изтегли материала