Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Интерпретация и използване на финансово-счетоводните отчети


пъти (колко пъти в годината ние си получаваме парите от нашите длъжници, не показва след колко дни)


 Среден период на събиране на вземанията - СПСВ


 Оборот на запасите - ОЗ


Себестойност от продажбите – от отчета за приходите и разходите.


 Среден период на продажби


 Съотношение “доход – лихвени разходи”

Показва колко пъти покрива лихвените разходи.


 Съотношение “дълг – капитал”


Това съотношение показва сумата, която кредиторите ще дадат за всеки лев от капитала.

В активната страна на счетоводния баланс се получава инфлацията за числителя и знаменателя.

Кредиторите са склонни да дадат 1,63 за всеки лев от капитала на акционерите.


 Балансова стойност на акциите - БСА


1997 год.

1998 год.

Обикновени акции

2 000

3 000

Не разпределена печалба

120

300

Допълнително заплатен капитал от оборота


-

-

Общо

2 120

3 300

Средно годишния капитал на акционерите = 2 120 + 3 300 = 5 420:2 = 2 710

Обща характеристика

1. Абсолютна ликвидност – 0,50

2. Финансова ликвидност – 0,60

3. Ликвиден коефициент – 1,20

4. Текущ коефициент – 2,00

5. Среден период на събиране на вземанията – 25 дни

6. Среден период на продажби – 45 дни

7. Оборот на запасите за 1 месец = 0,75

Първи ден – фирмата разполага с 0,50 лв., които се падат на 1 лв. от КЗ

0,60 – 0,50 = 0,10

Десети ден от месеца фирмата разполага с 0,60 лв., които се падат на 1 лв. от КЗ

1,20 – 0,60 = 0,60

До 25ти ден от месеца фирмата разполага с 1,20 лв., които се падат на 1 лв. от КЗ

2,00 – 1,20 = 0,80

До 30ти ден от месеца фирмата разполага с 1,80 лв., които се падат на 1 лв. от КЗ

0,75 х 0,80 = 0,60 за 30я ден

КАЗУС: Финансовия мениджър дава информация за фирмата на кредиторите:

показатели

преходна год

текуща год

ИЗВОДИ

1. Текущ коефициент

2,0

2,3

расте

Кредиторите ще се заинтересоват на какво се дължи това: или е скрита инф-я, или не знаем каква инф-я е необходима на кредиторите

2. Ликвиден коефициент

1,7

1,5

намалява


3. Дълг / Капитал

2,3 към 1

2,6 към 1

Ф-та предпочита заемния к-л и  кредиторите ще сложат по- високи лихви

4. Балансова стойност на акциите

37 лв.

41 лв.

Този показател е добре, но той не представлява интерес за кредиторите.

5. Нетна печалба


Под 10%

Над 30%

Много добре за ф-та, но кредиторите не се интересуват от тази информация.

6. Печалба на 1 акция

18,20 лв.

19,70 лв.

Не представлява интерес за кредиторите

7. Възвръщаемост на общите активи

9%

11,7


Характерни черти на акционерния механизъм обуславящи особеностите на финансовото управление

І. Акционерът е собственик, който владее част от имуществото на акционерната фирма без да има право да се разпорежда с него т.е. няма право на текущо управление.

ІІ. Акционерът има право на доходи от ценните си книжа без фирмата да е длъжна да му ги осигурява.

ІІІ. Акционерът има право на ликвидационен дял от имуществото на фирмата при нейното закриване, но акционерите са последни по реда на възмездяване за понесените загуби.

ІV. Акционерите имат право на глас на общото събрание пропорционално на броя на притежаваните акции.

V. Акционерите имат право да купуват с предимство пропорционална част от ново емитираните, новоиздадените акции.

Акциите биват обикновени и привилегировани, като първите са без установена норма на дивидент, а вторите се емитират с гарантирана, фиксирана норма на дивидент.

От финансова гледна точка, определящи са две взаимосвързани категории за акциите:

  • Ефективност

  • Риск

Те определят динамиката на цените на акциите, които биват два вида:

  1. Номинална цена (кратна на 100)

  2. Пазарна цена, формирана под влиянието на търсенето и предлагането на ЦК на капиталовия пазар.

Дохода от акциите включва = Капитализираната печалба (загуба) + Дивидент за периода

Капитализираната печалба е разликата между пазарните цени на акциите в края и началото на периода.

За инвестиране в обикновени акции основна роля играе показателя % на дохода – r (норма на дохода, норма на възвръщаемост)

В обикновени акции се инвестира заради капитализираната печалба, която те осигуряват, а в привилегировани заради гарантираните дивиденти от тях.

Това е израз на силно рискования характер на обикновени акции и на по-слабо рискования характер на привилегированите акции.

Показатели за пазарната оценка за дейността на фирмата:

Печалба на една акция (EPS)

 Разводнени приходи на една акция

Съотношение “цена – печалба” (PER)


Материала е изпратен от: Стелиян Георгиев
Изтегли материала