stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-18 06:17:23 [path_image] => /ufiles/2/147/152998/inventarizirane-na-aktivite-i-pasivite-3.png [article_excerpt] => ИНВЕНТАРИЗИРАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ 9.1 Същност и значение на инвентаризирането Едно от най-важните изисквания към счетоводството е отчетните показатели да отразяват реалното състояние и движение на активите и пасивите. Отразяването на стопанските операции в системата на сметките става въз основа [meta_keywords] => инвентаризиране,активите,пасивите,същност,значение,инвентаризирането,едно,най,важните,изисквания [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 152998 [title] => Инвентаризиране на активите и пасивите [article_page] => 1 [article_html] =>

ИНВЕНТАРИЗИРАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ


9.1 Същност и значение на инвентаризирането


Едно от най-важните изисквания към счетоводството е отчетните показатели да отразяват реалното състояние и движение на активите и пасивите. Отразяването на стопанските операции в системата на сметките става въз основа на документите. Но само с помощта на документирането не е възможно да бъдат обхванати и отразени абсолютно всички изменения на активите и пасивите.

Различията между счетоводните данни и фактическото състояние на съответните обекти могат да бъдат установени и отстранени посредством периодичното инвентаризиране на активите и пасивите.

Инвентаризирането е способ за периодично проверяване, измерване и описване наличието на активите и пасивите, за проверка на точността на отчетните данни посредством съпоставянето им с данните за фактическите наличности и за привеждане на счетоводните показатели в съответствие с фактическото състояние на активите и пасивите към даден момент.

То е един от елементите на счетоводния метод, чрез прилагането на който се постига обхващане и отразяване на онези изменения в имуществото, които не могат да бъдат обхванати и отразени чрез документирането и чрез който се обезпечава пълно съответствие на счетоводните данни с фактическото състояние на счетоводните обекти. То е ноебходимо допълнение на документирането и заедно с него осигурява пълнота и достоверност на счетоводната информация.

Наред с това инвентаризирането е важно средство за опазване на собствеността, за разкриване на кражбите, разхищенията и злоупотребите, за установяване и поправяне на допуснатите грешки при документирането на отчетните обекти и при отчитането им, за установяване събираемостта или безнадеждността на везаманията и т.н. То се използва при определени условия и за определяне на материалната отговорност на материалноотговорните лица, на които е поверено съхранението, опазването и използването на имуществото и като спомагателно средство при калкулиране себестойността на готовата продукция, тъй като чрез него се установява величината на незавършеното производство.

Инвентаризирането се осъществява в няколко работни етапи и процедури, а именно: подготовка и провеждане на инвентаризациите; изготвяне на сравнителни ведомости; обработка и анализ на резултатите от инвентаризацията; уреждане и осчетоводяване на резултатите от инвентаризациите в зависимост от извършения анализ.

Инвентаризацията се извършва на всички видове материални активи – ДМА, материали, горива, амбалаж, полуфабрикати, готова продукция, незавършено произвоство и т.н.; на паричните средства и на разчетите (вземанията и задълженията).

Със Закона за счетоводството са определени минималните срокове и случаи за задължително извършване на инвестициите, а именно:

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 4 [image_path_1] => /ufiles/2/147/152998/inventarizirane-na-aktivite-i-pasivite-3-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/152998/inventarizirane-na-aktivite-i-pasivite-3-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Людмил Стоянов [user_id] => 2953 )