Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Инвестиции и инвестиционна политика на фирмата


Инвестиции и инвестиционна политика на фирмата1.Същност и теоретични основи на инвестициите.

2.Основни характеристики на инвестиционния процес.

2.1.Структура на инвестиционния процес

2.2. Участници в инвест. Процес

2.3.Технология на инвестирането.

3. Обща характеристика на инвестиционните носители

4.Основни атрибути на ценните книжа

5.Инвестиционен риск и възвращаемост

6.Същност и обхват на бизнес проекта на фирмата.1.Инвестициите са съвкупност от техники за управление на парите , които гарантират тяхната възвращаемост с нарастващи стойности и осигуряват нарастването на богатството на фирмата. Инвестиционната политика има за основа формирането и управлението на портфейла от активи на фирмата, в която важно значение има определянето на риска, реалната диверсификация на ценни книжа и капиталовите инвестиционни решения. Следователно инвестициите са универсален инструмент за насочване спестяванията на икономическите агенти към активи /активности, които имат равнище на рентабилност равна или по-висока на пазарния лихвен процент.

В най-широкия смисъл инвестиция е всяко влагане на пари, което гарантира възвращаемост, покриваща първоначално инвестираната сума и очакваната печалба.

Терминът инвестиция има различно значение за отделните икономически агенти. Внимание заслужават три базови концепции:

  • 1.К-я за потребителските инвестиции, с които се удовлетворяват битови потребности и интереси на индивидите. Те могат да удовлетворяват изискванията и условията за възпроизводство на работната сила. От финансова гледна точка те нямат инвестиционен характер.

  • 2.К-я бизнес или икономическа инвестиция. Определя се от ситуацията, при която парите се използват за покупка на активи, които ще носят доход, който ще компенсира риска, характерен за съответното начинание. Икономическа е всяка инвестиции в активи, с която се произвеждат стоки и услуги с цел реализация на печалба съразмерна на риска

  • 3. К-я Финансови инвестиции (в ЦК) Свеждат се до покупката на активи под формата на ценни книжа, която ще донесе печалба на инвеститора. Теорията на финансите се позовава на концепцията, че финансовите инвестиции са водещи по 2 основни причини:

  • Възможен избор на инвестицията по вид, доходност и възвращаемост;

  • Финансовите инструменти сами по себе си имат по-висока мобилност, което дава възможност на основата на мониторинг и управление на портфейла от ценни книжа да се осигурява тяхното ефективно преструктуриране. Докато инвестицията в реални активи има краткотраен характер и трудно може да бъде преструктурирана.

Доходът от инвестицията може да бъде:

  • минимално достатъчен – удовлетворява се от постъпления от лихви, дивиденти и капиталова печалба в резултат на повишаване стойността на ЦК.

  • Задоволителен доход- такъв е доходът, който инвеститорът желае да получи при условие, че очакванията му са реални.


2.Основни характеристики на инвестиционния процес.

Инвестиционният процес е съвкупност от действия, в резултат на които инвеститорът купува ЦК и капиталови активи, обещаващи му задоволителен доход и минимален риск.


Етапи на инвестиране:

  • определяне на рисковете;

  • осигуряване на свободни капитали в момента или в бъдещето;


Материала е изпратен от: Петър Милков
Изтегли материала