Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Инвестиции във финансови активи


ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ФИНАНСОВИ АКТИВИ

1. Същност и видове инвестиции

Инвестиция - капиталово вложение, което се прави с цел да се получават положителни ефекти за период, по-дълъг от една година.

Инвестициите в съвременното търговско дружество изискват вземането на два типа решения, които са взаимно свързани помежду си. Първият тип са капитало- бюджетните решения, вторият тип са решенията за финансирането. При капитало-бюджетните решения се определят активите, в които да се инвестира капитал. Те се основават на анализ на очакваната възвръщаемост и риска на инвестицията.

Решенията за финансирането се отнасят до избора на източниците на капитал за инвестицията.

Видове инвестиции:

- инвестиции в реални активи - характеризират се с ниска ликвидност на инвестиционните обекти. Инвестиционното решение се взема на основата на анализ на очакваните ефекти за целия инвестиционен период и на основата на анализ и оценка на инвестиционния риск.

- инвестиции във финансови активи - характеризират се с висока ликвидност на инвестиционните обекти. Инвестиционното решение се взема на основата на оценка на очакваната възвръщаемост и риска на целия инвестиционен портфейл.

2. Цена на облигация

Облигации -Облигациите са дългосрочни дългови ценни книжа, свидетелстващи, че техният емитент е длъжник на притежателя им. При емисията им техният матуритет е по-дълъг от една година.

Според своите характеристики облигациите се класифицират в различни групи.

1. Според това дали се търгуват на регулиран капиталов пазар:

1.1. Публични

1.2. Непублични

Публичните са облигации по облигационни заеми, при които е осъществена публична емисия / първично публично предлагане / или вторично публично предлагане. Първичното публично предлагане се осъществява по определен ред, регламентиран в Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. То изисква сравнително дълъг период от време и значителни разходи. Необходимо е участие на инвестиционен посредник, който изготвя проспект за емисията. Проспектът се представя в Комисията за финансов надзор/КФН/ и ако не бъде издадена окончателна забрана за публикуване, той се публикува и се осъществява публичната емисия. Публичните облигации се характеризират с относително висока ликвидност. Те се търгуват на регулиран капиталов пазар. Цената е формирана на основата на търсенето и предлагането в рамките на установените ограничения от фондовата борса. Емитентите са длъжни да разкриват информацията, която влияе съществено върху оценката за риска и върху цената на облигациите. Информацията, която следва да бъде разкривана е:

- периодична - междинни и годишни финансови отчети и друга периодична информация, изисквана съгласно ЗППЦК и Наредбата за проспектите

- текуща незабавно разкривана информация за съществени промени в състоянието на емитента или залога на заема.

КФН контролира емитентите и пазара на публичните облигации.

Непубличните облигации са емитирани чрез директно пласиране. Те не са обект на търговия на регулиран капиталов пазар. Информация за емитентите се разкрива по реда на Търговския закон. Покупко-продажбите на такива облигации се извършват чрез директно договаряне между продавач и купувач. Цената се договаря без спазване на ограничения и има сериозен риск да се отклонява съществено от стойността на облигацията.


Материала е изпратен от: Милана Христова
Изтегли материала