stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-22 06:03:18 [path_image] => /ufiles/2/148/154103/investicii-vyv-finansovi-aktivi-1-1.png [article_excerpt] => ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ФИНАНСОВИ АКТИВИ 1. Същност и видове инвестиции Инвестиция - капиталово вложение, което се прави с цел да се получават положителни ефекти за период, по-дълъг от една година. Инвестициите в съвременното търговско дружество изискват вземането на два типа решения, които са взаимно свърза [meta_keywords] => инвестиции,във,финансови,активи,същност,видове,инвестиции,инвестиция,капиталово,вложение [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 154103 [title] => Инвестиции във финансови активи [article_page] => 2 [article_html] =>


2. Според вида на емитента:

2.1. Правителствени – облигации на централните органи на държавна власт;

2.2. Муниципални / общински/- облигации на местните органи на държавна власт;

2.3. Корпоративни – облигации на акционерни дружества;

2.4. Облигации на международни финансови институции.


3. Според обезпечението:

3.1. Необезпечени;

3.2. Обезпечени с гаранция;

3.3. Обезпечени с ипотека върху недвижимо имущество;

3.4. Ипотечни облигации - емитирани от търговски банки по Закона за ипотечните облигации.


4. Според начина на определяне на дохода за кредиторите:

4.1. Сконтови / с нулев купон/;

4.2. Купонни с фиксиран купонен процент;

4.3. Купонни с плаващ купонен процент;

4.4. Сконтово- купонни.

2.1. Настояща стойност и цена на сконтова облигация

Сконтовите облигации са такива облигации, при които емитентът не плаща лихви по време на срока на заема, а поема задължението да изплати на падежа парична сума, равна на номиналната стойност на облигацията. Затова цената на такава облигация е по- малка от номиналната й стойност, като разликата е лихвата до падежа. Доходът от сконтовите облигации се получава при продажбата им преди падежа или при изкупуването им от емитента на падежа.

Цената на сконтова облигация зависи от:

- номиналната стойност на облигацията;

- брой на годините в срока на облигацията до падежа;

- нормата на доходност, която се изисква от инвеститорите и която зависи от лихвеното равнище в страната и от риска на облигацията.

Po - цена

Nom - номинална стойност

- дисконтов фактор, изчислен за r и за n

r - изисквана от инвеститорите норма на доходност при инвестиции със същата степен на риск /т.е. при кредити със същата степен на риск /

n - брой години до края на срока на облигацията

РЕШЕНА ЗАДАЧА:

1. Изчислете цената на сконтова облигация, за която знаете, че номиналната стойност е 1 000 лв; срокът до падежа е 5 години, нормата на доходност, която се изисква от инвеститорите при инвестиции със същата степен на риск е 0,1 /10%/.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 17 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154103/investicii-vyv-finansovi-aktivi-1-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154103/investicii-vyv-finansovi-aktivi-1-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Милана Христова [user_id] => 19047 )