Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Инвестиционен проект


Всеки инвестиционен проект с нетна настояща стойност, равна или по-голяма от нула е приемлив, защото осигурява най-малко изискуемата норма на възвръщаемост.

Към това правило следва да се спомене и правилото за нормата на възвръщаемост, което гласи, че приемливи са инвестиционни проекти с норма на възвръщаемост, равна или по-висока от нормата на възвръщаемост на инвестиции с подобен риск.

Методът на вътрешната норма на дохода е другият метод, чрез който можем да отчетем промяната на стойността напарите в бъдеще и риска. Тази норма представлява дисконтов процент /ставка/, която приравнява настоящата стойност на паричните приходи към първоначалната инвестиция, и ако има стойност под която проектите се отхвърлят, този процент се нарича минимална пределна норма /изисквана норма на дохода/.

Съчетани двата метода /метод на настоящата стойност на дохода и метод на вътрешната норма на дохода/ ни дават една представа при посочените ни стойности дали конкретния проект заслужава да бъде реализиран или не и дали неговата реализация ще донесе печалба или просто няма да е на загуба като ни осигурява само изискуемата норма на дохода. За да бъде преценката ни относно това дали да инвестираме или не правилно, следва да вземем под внимание и влиянието на инфлацията, която за страни като нашата с нестабилна икономика и непрекъснато /кога по-бързо и кога по-бавно/ обезценяване на основната валута, е от изключително голямо значение, тъй като съотношенията в цените се деформират. Тази деформация се дължи на обстоятелството, че цените на някои стоки и услуги са договорени за по-дълъг период или пък са обект на пряк или косвен контрол от страна на правителството, поради което изостават от общия темп на инфлацията, а и някои стопански агенти търпят загуби. За да не се случи подобно нещо следва номиналните цени и лихвени проценти да се коригират с темпа с темпа на инфлация и по такъв начин да се установят реални и съпоставими цени, въз основа на които да вземем правилно решение относно реализуемостта на инвестиционния ни проект.


Материала е изпратен от: Матей Йорданов
Изтегли материала